تاریخ ارسال : ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت : ۱۴:۴۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

آقای رئیس جمهور، پوپولیسم شاخ ودُم ندارد!

شلمچه نیوز- حسین شعبان زاده؛ درآستانه سفر رئیس جمهوربه مازندران برخی ازدستگاههای اجرایی استان، ادارات شهرستان هارا موظف نمودندتابابسیج نیروها ومردم واعزام آنان به مرکزاستان مراسم باشکوهی راجهت استقبال از رئیس جمهورمحترم ترتیب بدهند.

براساس اطلاعات موثق برای هرشهرسهم معین کرده بودند. به فرض اینکه ریاست محترم جمهوری ازموضوع مورداشاره ونصب بنرهای رنگارنگ ازسوی ادارات بی خبرباشند، لیکن ازمسئولیت خطیرشان درنظارت مستمربرعملکرد دستگاههای اجرایی نمی کاهد. به بیان دیگرهمه اقدامات وکارکردهای مدیران و روئسا به حساب دولت و رئیس ارجمندآن گذاشته میشود، حتی آن مسئول به ظاهرمتدتی است که با استفاده از ماشین دولتی وبیت المال درساعات غیراداری اهل وعیال را به گشت وگذارمیبرندوبعضا این موهبت دولت رابه رخ مردم بینوامی کشند!

 

آقای رئیس جمهور، نیک بخاطرداریم جنابعالی و یاران فرهیخته شما دولت نهم ودهم رابه پوپولیسم متهم وتاکیدداشتید رفتارو دیدگاه آنان مبتنی برپوپولیستی (عوام فریبی)بوده است. ضمن تائیداظهارات فرهیختگان پاک نیت ودلسوزجامعه، اعتقادداریم رفتارهای پوپولیستی کم وبیش درغالب دولتها و جودداشته و زیان های فراوان وبعضاًجبران ناپذیربه کشور واردساخته است.

پوپولیسم همانند ابرسیاه و زخیم حقایق رامی پوشاند و سخت مانع ورودانسانهای توانمند و اهل دانش و متعهد به عرصه مدیریت میباشد، به همین خاطرشایسته سالاری درغالب دوره هابه محاق رفته بود و آدمهایی درمناصب قرارگرفتند که جزء فقر و بیکاری چیزدیگری عایدمردم نشد!

آقای دکترروحانی،  شک نداریم به دانایی وفهم وهوش بی نظیرایرانیان باور داریدکما اینکه دربیانات تان بخصوص درهنگامه انتخابات بارها اعلام وتاکیدنموده اید هوش بالای ایرانیان موجب گشت بزرگترین تمدن راخلق نمایند.

قطعاً تاییدمی کنید به واسطه ذکاوت و هوشمندی ایرانیان، پیامبراعظم(ص)  از آریائیان تعریف فرمودندکه قله های دانش توسط اینان فتح میگردد.بهمین دلیل این ملت همواره بدنبال دین وآیین ناب بوده اندودرطول تاریخ ملجاوپناه گاه پاکترین، صادق ترین وآزاده ترین انسانها قلمدادمیشوند.

بدین لحاظ هرگزشایسته رفتارهای پوپولیستی نیستند بل سزاواربهترینهادرهمه ابعادمیباشند. با التفات به شعارهاییکه درزمان انتخابات مطرح نموده اید بسیار امیدوارگشته ایم دردوره جنابعالی پوپولیسم ورفتارهای پوپولیستی ازجامعه ایرانی رخت برمی بندد وریشه تظاهروریاء خشک میگردد!

آقای رئیس جمهور، برای بسیاری از انسانهای آگاه و دلسوزجامعه روشن نیست صا حب منصبان زیرمجموعه حضرتعالی دراستان مازندران به چه دلیل شب و روز به فکربرپا کردن بنرهای رنگارنگ قیمتی درهمه شهرهای کوچک وبزرگندوکارکنان دون پایه را مجبور میکنند کوچه ها وخیابان ها را مزین وخود سوار برمرکب خوش رکاب مسیرهارامی پیمایند تا دستورات بی کم وکاست انجام بشود!

شک نداریم کاروزحمت وبالای داربست وساختمان ها رفتن از آن کارمندان دون پایه و پاداش و مزایای چندین برابرحقوق همان کارمندازآن مدیران ارشدومیانی!

آقای دکترروحانی، مردم شریف ومهمان نوازمازندران درتاریخ ۲۴خرداد۹۲استقبال خوبی ازشما بعمل آوردندوبه نسبت جمعیت بالاترین آراء را به جنابعالی اختصاص دادند ازاین حیث حجت رابرشما وهمفکران تمام فرمودند.

تشریف فرمایی حضرتعالی واعضای کابینه بسیارخوب وبی تردیدمردم باصفای مازندران منتظرقدوم مبارکتان بودند، اما تشکیل ستادآنچنانی برای گسیل جمعیت به مرکزاستان باصرف هزینه های مادی ومعنوی وصدوردستورالعملهادرهمین ارتباط خدمت به نظام ومردم محسوب نمیشود.

نمیدانیم مدیران زیرمجموعه قوه مجریه استان چه هدفی ازکشاندن مردم وکارکنان ادارات به ساری دارند؟ اگرهدف کسب رضایت جنابعالی درخشنودی مردم ازعملکردمدیران باشد،بیشک هوش بالاوتجربیات گرانسنگ شما این اجازه رانمیدهدکه به ظواهربسنده نمایید و وضعیت موجود را مطلوب بدانید!

شما علما در منابر ازعلی ع گفته ایدوادعا داشتید باید شیوه مترقی آن ابرمردتاریخ درعدالت گستری ومدیریت جامعه دینی بکاربگیریدتا توانایی دین وقرآن دراداره امورکشوراثبات و اعتقاد براین بوداگرمرام ورفتارامیرمومنان معیارعمل کارگزاران قراربگیردجامعه ما از هرلحاظ اسوه بروزوظهورخواهدکرد و بدون هزینه فرهنگ ایرانی واسلامی غالب ومناظرزیبای جامعه مادرهمه ابعادنگاههای ملتهای دیگررامجذوب خودخواهدساخت.

به ملت متمدن بویژه جوانان ونسل نو بفرماییدکدامیک ازعملکردهای کارگزاران با شیوه حکومتداری مولای متقیان ویارانش شباهت دارد؟ روایت کردید علی(ع ) برای دیدار با یکی ازقبایل ایرانی، وقتی به آبادی نزدیک شده اندمردم به استقبال رفتندودرورای حضرت باپای پیاده همراهی میکردند.

علی (ع) ازمشاهده چنیین منظره ای ناراحت شدند و خطاب به استقبا ل کنندگان فرمودنداین چه رسم وعادت غلطی است که درپیش گرفته ایدوبشدت نهی فرمودند،چرااینکه هم حاکمان رامتکبرخواهدساخت وهم برای مردم حقارت آوراست وعزت شان رازیرسوءال میبرد.

آقای رئیس چمهور، تحقیقاوباضرس خاطرعرض میکنیم اوضاع استان مازندران دردولت تدبیروامید چندان تغییری نکرده وبلکه دربخش اقتصادی وزیست محیطی وضع بدترگشته وبه سبب ازبین رفتن بسیاری ازفرصتهای شغلی دربخش کشاورزی نرخ بیکاری سیرصعودی پیدا کرده وسلامتی روحی وجسمی خانواده های زیادی رابه مخاطره انداخته است.

قطعاً تائیدمی فرمایید با سفر و همراه باهزینه های سنگین مشکلات حل نمیشود. شبیه همین سفرها و برپایی پارچه ها و پارچه خوری ها و بنرهای کذاوکذادردولت گذشته به وفور انجام شد اما به علت سطحی نگری ونبودن برنامه درست وجامع مطابق باشرایط جغرافیایی و قلیمی دست آوردی برای مردم نداشت وهرچه زمان میگذردفقروبیکاری بیشتررخ می نمایاند.

آن سفرهای مشکل آفرین و هزینه زا بارها مورد نقد دوستانتان قرارگرفت و مدعی بودند دولت کارآمدکاروان سفرراه نمی اندازد! شایدبفرمایندسفرهای این دولت بادولت قبل متفاوت است، دراینصورت مردم وکارشناسان چنین اعتقادی ندارند، چرا اینکه هیچ تفاوتی درشکل کارمشاهده نمیشود!

آقای دکترروحانی، سفرهای آنچنانی و اینچنینی در کشورهای توسعه یافته و روبه توسعه مرسوم نیست و شاید درشان ملت شان نمیدانند. انتظار این بود در دوره جنابعالی اتفاق خوبی بیفتد و صداقت در رفتار وکردار وگفتار جایگزین تظاهر و ریا و زر و زور و تزویرمی شد!

هنگامیکه برای سفرهیئت دولت و شخص شما دهها میلیون تومان فقط برای بنرها و پارچه ها هزینه میشود آنهم ازکیسه بیت المال نشان از ناکار آمدی مدیران دارد! در زیریکی از بنرهای قشنگ و گرانقیمت خواهرشهیدی رادیدم که روی خاک نشسته تا سبد نارنگی و انار ترش را به فروش برساندونان بخور و نمیر برای فرزندانش مهیاسازد.

بعدازسلام و علیک اظهارداشت برارجان آیا رئیس جمهور میداند هزینه یک بنرمخارج یک هفته ماراتامین میکند؟ بنده برای توجیه گفتم خواهرمن بزرگان ازاین اوضاع خبرندارند! و بعدسرشان را تکان دادند و آهی کشیدند و فرمودندخون دادن وخون جگرخوردن و حفظ کردن کشور ازما و فقیرفقر او خورد و خوراک و راحتی برای دیگران!

جالبتر اینکه ادارات شهرستانها ازخریدن یک کیلو قندوچایی عاجزند و ازجیب کارمندان هزینه میشود ولی برای استقبال ازمقامات کشوری هزینه های گزافی انجام میگردد. آقای رئیس جمهور، ملت شریف ایران بخصوص مازندرانی های با صفا از مشکلات کشور و تنگناهای پیش روی دولت واقفند و دربرابر همه فشارهای استکبارجهانی بسیارمقاوم ، کمااینکه دردوره های مختلف اثبات نمودندومیدانندبزرگ شدن هزینه دارد.

بهمین خاطردنیارادرتمام دوران بویژه درزمان دفاع مقدس به تمکین وادارساخته اند، و جنابعالی مکرراًبه بزرگی ملت اذعان وتاکیدداشتید اگر استقامت و شجاعت ایرانیان نبود دیپلماتهای ما با همه زیرکی نمیتوانستند عرض اندام نمایند.

ملت توقع نداردبااین درآمدهمه گره هابازشودومشکلات ومعضلات درزمان کوتاهی مرتفع گردد. ایرانیان نجیب و مقتدرازناکارآمدی وتظاهروریاءوروراست نبودن برخی کارگزاران ومدیران گله دارندکه ثروت ها ر ابه بادمیدهند و بیشتربه منافع خودمی اندیشند!

ملت بزرگوارایران ازفقرونداری تحمیلی استکبارجهانی شکایت ندارندبلکه ازفقروبیکاری تحمیلی کارگزاران ومدیران ناکارآمدوازاختلاس و دزدیهاوخیانت ها و زیاده خواهیهادرهراسند.

مردم باکرامت کشور ما انتظار داشتند و دارند مسئولین دربرابرشان بی الایش و صادق باشند و به ارزشهای دینی و انسانی بخصوص دردیگرخواهی ملتزم باشند،  بدین لحاظ مدیران ومسئولانیکه حقوق ومزایای دههامیلیونی دریافت میکنند و بعضاً پاداش صدهامیلیونی و برخوردار از امکانات مختلف دولتی، دلسوزی شان بی معنا و ریاکارانه است!

این د سته ازکارگزاران ازپول این مردم برای خانواده خودبهترین امکانات اعم ازماشین ، باغ و بوستان و ویلا رامهیا اما درهنگام سخن گفتن بامردم و مصاحبه هاباپیراهن یقه گردوظواهرمذهبی ظهورمییابندتابیشتربفریبندوبردریافتیهایشان بیافزایند!

نبایدانتظارداشت توده مردم بخصوص کشاورزان وکارگران وکارکنان دون پایه امابسیارشریف وحلالخوربادرآمدزیریک میلیون تومان وپانصدهزارتومان امرارمعاش نمایندوکارگزاران ومدیران بادههامیلیون تومان!مردم باسخاوت ایران اعتقاددارند اگرتنگنای اقتصادی براین کشورسایه انداخته برای همگان یکسان باشد.ازسویی میگوییم هرچه داریم ازمردم است ازسوی دیگررفاه کامل رابرای خودمیخواهیم .

آیااین عملکردهابامرام علی ع ومدعیان دین ودیانت تطابق دارد؟آیاسبک وسیاق رایج دراداره امورجامعه عوام فریبانه نیست؟آقای دکترروحانی،مردم باصفا ومهمان نوازمازندران ازناکارآمدی مدیران دردوره های مختلف رنجهای بسیاردیده اند.به رغم وجوداستعدادهای شگرف طبیعی و اقلیمی دراین جغرافیای بی نظیرسال به سال فقروبیکاری بیشترکه اگرچاره ای اندیشیده نشودبحرانهای متعددی متوجه دیارعلویان خواهدشد.

شفاف می گوییم دردولت تدبیرو امیدجنابعالی امیدداشتیم دربخش مدیریت استان تحول خوبی بوجودمیآیدوشایستگان ودانایان واردعرصه مدیریت میشوندودرنتیجه کاستیهاکم کم برطرف وبرای اولین باربارقه امیددر دلهای مازنیهاروشن می گشت،که مع الاسف محقق نشدوبایداذعان نمودبرخی ازمدیران دربرپایی بنرهاوپارچه های تبلیغاتی آنهم به دست کارکنان نگون بخت هنربیشتری دارند!

آقای رئیس جمهور،کارشناسان مرتبط بخش کشاورزی سخت اعتقاددارند باشکوفایی بخش کشاورزی درمازندران میتوان بیش از۲۰میلیون نفرراارتزاق کامل کردوفقروبیکاری رامحونمود.شفاف عرض میکنم بااین شکل مدیریت بر معضلات افزوده میگرددوپتانسیلهابه زوال خواهندرفت.

مدیران استان ازبخش اجرایی مثال دوره های گذشته بیشتربدهکارشخصیتهای سیاسی ومذهبی هستندتا مردم!بیشک انسانهای توانمند ومتفکرودارای عزت نفس برای مدیرشدن د ست نیازدرازنمیکنندودرنیل به صندلی ریاست خودراکوچک جلوه نمی دهند، ازاین روی برای تحول بنیانی طرح نودراندازید!

آقای دکترروحانی، مازنی های باصفا همانند طبیعت زیبای شمال لطیف وصادق و مانندچشمه سارهازلالند. این مردمان پرآوازه جزء صداقت وشجاعت، درستکاری و انتخاب همکاران و مدیران مدبر و دلسوز و هم سفره باتوده مردم وبیان حقیقتها انتظاردیگری ندارند.

مقام معظم رهبری درخصوص موضوع بسیارمهم یعنی هسته ای فرمودند هیچ چیز را نباید پنهان کرد، بنابر این مقامات به ویژه شما باید بامردم شفاف باشید تاحقیقت ها روشن گردند دراینصورت انسان های وزین و قوی درستکارمی مانند و نااهلان و ناکارآمدها که بنحوی مناصب راغصب نمودند کنارزده خواهندشد.

آقای رئیس جمهور، مردمان مهربان مازندران گرصفابینند وفا کنند.

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=3031

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.