تاریخ ارسال : ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۲۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

ایران، کنوانسیون های بین المللی و منفعت های ملی

مریم نیکجو در روزنامه دنیای اقتصاد درج کرد: هیات دولت لایحه ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تهیه پولی تروریسم سازمان ملل متحد را در ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ تصویب و برای طی تشریفات قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.    در این نوشتار برآنیم تا به مبحث این کنوانسیون و جزئیات آن بصورت فنی تر بپردازیم.

کنوانسیون بین المللی مقابله با تهیه پولی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. تا قبل از این کنوانسیون، امکاناتی حقوقی چندجانبه بصورت مشخص مبحث تهیه پولی تروریسم را موردنظر قرار نداده بودند و از این رو بود که این کنوانسیون مطرح گردید و به تصویب رسید. این کنوانسیون مورد قبول و تصویب ۱۹۰ کشور قرار گرفته که علت شده هست بعنوان یکی از موفق ترین تعهداتی مقابله با تروریسم شمرده گردد.

یکی از ارزشمند ترین مباحث در مورد این کنوانسیون، تشریح مبحث «تروریسم» هست. بعضا رویت شده هست که دو عضو این کنوانسیون، یکدیگر را متهم به اعمال تروریستی یا تهیه پولی آن کرده اند در دستاورد وفاقی در مورد تشریح تروریسم ندارند.

کنوانسیون مقابله با تهیه پولی تروریسم برای جلوگیری از ایراداتی از این دست اصولا وارد حوزه پرمناقشه تشریح تروریسم نشده هست، لکن «اقدامات تروریستی» مکرری را که هر یک مبحث کنوانسیون های سازمان ملل متحد بوده و ازسوی اعضای سازمان ملل متحد بعنوان عمل تروریستی پذیرفته شده اند، ملاک قرار داده و تهیه پولی آنان را تهیه پولی تروریسم تعبیر کرده هست.

ماده ۲ کنوانسیون که گناه تهیه پولی تروریسم را ارائه کرده اشعار می دارد:

«هر فرد در چارچوب مفهومی این کنوانسیون مرتکب گناه می گردد، اگر به هر ابزار، مستقیم یا غیر مستقیم، غیر مجاز و عمدا وجوهی را تهیه یا تألیف کند، به قصد آنکه کاملا یا قسمتی از آن جهت انجام مورد ها ذیل صرف گردد یا با علم به اینکه قرار هست در شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد:

»

در توضیح بند الف لازم هست ذکر گردد که تعهداتی مندرج در ضمیمه عبارت هستند از:

– – کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر مجاز بر علیه امنیت هواپیمایی کشور» تهیه شده در مونترال در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ (ایران در سال ۱۹۷۳ به آن پایدار است).

– «- «کنوانسیون بین المللی بر علیه گروگانگیری»، مصوب ١٧ دسامبر ١٩٧٩ (ایران در سال ۲۰۰۶ به آن پایدار است).

– – کنوانسیون «حمایت فیزیکی از مواد هسته ای» مصوب سوم مارس ١٩٨٠ (ایران تا هم حالا به این کنوانسیون نپیوسته است).

– – پروتکل «جلوگیری از اعمال غیر مجاز خشونت در فرودگاه هایی که خدمات هواپیمایی کشوری بین المللی عرضه می دهند»، بعنوان الحاقیه به کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر مجاز بر علیه امنیت هواپیمایی کشوری»، تهیه شده در ٢۴ فوریه ١٩٨٨ (ایران در سال ۲۰۰۲ به آن پایدار است).

– – کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر مجاز بر علیه امنیت دریانوردی»، تهیه شده در ١٠ مارس ١٩٨٨ (ایران به این کنوانسیون پایدار است).

– – کنوانسیون بین المللی «جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی»، مصوب ١۵ دسامبر ١٩٩٧ (ایران تا هم حالا به این کنوانسیون نپیوسته است).

همان نوع که ملاحظه می گردد جمهوری اسلامی ایران به اکثریت این کنوانسیون ها پایدار در دستاورد آنان را اعمال تروریستی می داند، در دستاورد تهیه پولی این اعمال نیز تهیه پولی تروریسم تعبیر می گردد و این قسمتی از تشریح تهیه پولی تروریسم برپایه کنوانسیون مورد بحث – یعنی کنوانسیون مقابله با تهیه پولی تروریسم- هست.

در ماده ۱ این قانون آمده هست:

ماده۱ تهیه و تألیف عامدا و عالما وجوه و اموال به هر مسیر چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا استفاده تمام یا قسمتی از مراجع پولی به دست آمده از قبیل قاچاق ارز، جلب مساعدت های پولی و پولی، اعانه، جابه جایی پول، معامله اوراق پولی و ارزشی، بازنمایی مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تهیه ارزش یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص از طریق خود یا دیگری جهت عرضه به اشخاص تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تهیه پولی تروریسم بوده و گناه شمرده می گردد:

الف) انجام یا تهدید به انجام هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل کشتن، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منتج به لطمه جسمانی سخت، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان گیری اشخاص یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه بر علیه اشخاص دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنان به قصد مؤثری بر خط رفتار، تصمیم های و کارهای دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

(

ب) انجام اعمال زیر با مقاصد ذکر شده در بند (الف):

۱- خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲- ایراد خسارت سخت به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب ها و آتش زدن جنگل ها

۳- تولید، تملک، کسب، جابه جایی، حمل، حفظ، پیشرفت یا انباشت غیرقانونی، دزدیدن، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد اتمی، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

۴-

پ) انجام اعمال زیر صرف دیدگاه از داعیه مرتکب و دستاورد به دست آمده:

۱- اعمال پرخطر بر علیه امنیت هواپیما یا هوانوردی

۲- تصاحب هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

۳- انجام خشونت بر علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال پرخطر بر علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴- تولید، تملک، کسب، جابه جایی، حمل، حفظ، پیشرفت یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، دزدیدن، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد اتمی به میزان غیرقابل توجیه برای اغراض معالجهی، علمی و صلح آمیز

۵- تولید، تملک، کسب، جابه جایی، دزدیدن، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، حفظ، پیشرفت یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از نبرد افزار های اتمی، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

۶- سرقت دریایی، تصاحب غیرقانونی کشتی یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن یا به خطر انداختن امنیت کشتیرانی از مسیر عرضه آگاهانه معلومات نامطلوب یا خراب کردن و وارد کردن لطمه سخت به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

۷- تصاحب یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در منطقه های دریایی، انجام اعمال خشونت بار بر علیه اشخاص حاضر در آنان و هرگونه اقدام برای خراب کردن یا خدشه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای امنیت این مناطق

۸-

ت) انجام جرائمی که به باعث مقررات درونی یا کنوانسیون های بین المللی گناه تروریستی معروف، در صورت ملحق شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به آنان (با بررس تطبیقی قانون و کنوانسیون درمی یابیم که قسمت دوم ماده ۱ قانون ایران با بند الف ماده ۲ کنوانسیون که به ارائه کنوانسیون های ملحق شد می پردازد همخوانی دارد).

سایر مواد کنوانسیون نیز توان دارد به همین ترتیب با جزئیات و با تطبیق با قانون و آیین نامه اجرایی قانون مقابله با تهیه پولی تروریسم ایران مورد ارزیابی و مداقه قرار بگیرد؛ لکن نکته موردنظر این نوشتار آن هست که این کنوانسیون اصولا لیستی از تروریست ها یا سازمان های تروریستی عرضه نمی دهد که ملحق شدن به آن محتمل باشد پشتیبانی ما از گروههای آزادی قسمت را دچار مشکل کند.  


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=78877

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.