تاریخ ارسال : ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۱۰:۳۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

“بررسی مجدد” درخواست ۸۵ درصد شرکت های دانش بنیان شاکی/ارسال ۸  گزارش کارکرد دستگاه هابه مجلس

من جمله ماموریت های این شورا میتوان به مورد ها ذیل اشاره نمود:

اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی و پژوهشی و فناوری

ایجاد سازگاری بین نهادها و سازمان های پژوهشی کشور برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت کلان

استقرار نظام یکپارچه پایش و بررسی علم و فناوری کشور

تهیه گزارش جامع از کارکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور

راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه منطقه های مخصوص علم و فناوری

سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

رسیدگی به شکایات و اعتراضات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از دستگاه های اجرایی در مورد نحوه اجرای قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

عرضه گزارش کارکرد و نحوه اجرای قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی

نظارت بر انجام آینده نگاری ملی در حوزه علم و فناوری

نظارت بر کارکرد دستگاه های مشمول ماده ۵۶ قانون ملحق شدن بعضی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت و تهیه گزارش هزینه کرد یک درصد اعتبارات دستگاه های مشمول در امور پژوهش و توسعه فناوری

تهیه گزارش کارکرد دستگاه های اجرایی در زمینه پیاده سازی سیاست های کلی علم و فناوری طبق ابلاغیه معاون اول رییس جمهور

علاوه بر آن، با تصویب قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان به این شورا علاوه بر این مسوولیت هایی محول گردید به شکلی که مطابق با ماده (۲) قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، مسوولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای این قانون بر عهده شورای عالی عتف هست و علاوه بر این دبیرخانه شورا مسوول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاه های مربوط هست.

طبق ماده (۱۰) این قانون، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازهای و تسهیلات عنوان شده آن برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان بعد از انطباق با اغراض مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بایستی برای تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری عرضه گردد.

علاوه بر این طبق ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی این قانون، دبیرخانه شورا علاوه بر این مسوولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد.

با اهمیت ترین مسئله در ایجاد زمینه برای رشد و بالندگی شرکت های دانش بنیان سیاست گذاری مناسب در این راستا هست. در حقیقت تدوین و تنظیم سیاست ها، برنامه ها و آیین نامه های اجرایی آن با اهمیت ترین گلوگاه برای عرضه خدمات و تسهیلات یا پشتیبانی و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان هست.

شورای عالی عتف برای عملیاتی کردن مواد (۲)، (۱۰) و (۱۳) قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و علاوه بر این ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی آن، فرایندی را طراحی و پیاده سازی کرده هست که برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های اجرایی، مطابق آن اقدام می گردد.

در حال حاضر ۱۰ مورد آیین نامه اجرایی و دستورالعمل این قانون در دبیرخانه شورای عتف در حال تدوین هست که دربردارنده مورد ها ذیل می گردد:

۱-دستورالعمل نحوه عرضه پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری فرآورده ها دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری»، مبحث بند « هـ» ماده ۳ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

۲- آیین نامه چگونگی رسیدگی به اعتراض تقاضا کنندگان مبحث ماده ۷ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی آن؛

۳- دستورالعمل ماده ۱۰ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات برای استفاده از مزایا، امتیازهای و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان؛

۴- دستورالعمل ماده ۱۱ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات؛

۵- آیین نامه داخلی تیم مبحث ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیئت وزیران)؛

۶- دستورالعمل ضابطه های و معیارهای تشخیص و تأیید شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، مبحث ماده ۲ پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳ آیین نامه اجرایی؛

۷- دستورالعمل نحوه اجرای مفاد بند «پ» ماده ۱۰ «برنامه توسعه تولید فرآورده ها دانش بنیان» (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران)؛

۸- دستورالعمل نحوه استفاده از تسهیلات مبحث فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی)، با مشارکت وزارت امور اقتصاد و دارایی؛

۹- دستورالعمل مبحث ماده ۱۳ متعدد آیین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی)، با مشارکت وزارت امور اقتصاد و دارایی؛

۱۰- ۱۰- دستورالعمل مبحث فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی)، با مشارکت وزارت امور اقتصاد و دارایی.

رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان

طبق ماده (۷) قانون و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان چنانچه شکایتی از سازمان ها یا دستگاه هایی که موظف به عرضه خدمات و تسهیلات به این شرکت ها می باشند، داشته باشند، توان دارند نزد دبیرخانه شورای عتف اعتراض و شورا موظف هست ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

در زمینه اجرای این تکلیف قانونی، در اواخر سال ۱۳۹۵، سیستم دریافت شکایات شرکت ها و مؤسسات تقاضاکننده استفاده از مزایای قانون دانش بنیان در پرتال دبیرخانه شورا راه اندازی گردید و شرکت ها و مؤسسات توان دارند اعتراض خود را نسبت به فرآیند یا نتیجه بررسی و تایید صلاحیت، چگونگی دریافت پشتیبانی ها و تسهیلاتی و یا سایر موانع و مشکلات مربوط با صیانت از شرکت های دانش بنیان، در این سیستم ثبت نمایند.

علاوه بر این، دفتر امور شرکت های دانش بنیان در پنجره واحد مجتمع نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان بازنمایی شده هست.

  بیش از ۸۵ درصد شکایات مربوط به بررسی و تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان هست که عموما خواستار بررسی دو مرتبه می باشند.

آمار شکایات دست یافته به دبیرخانه در مورد شرکت های دانش بنیان از لحاظ پراکنش استانی

استان تعداد نسبت به کل
تهران ۲۸ ۴۵ درصد
خراسان رضوی ۹ ۱۵ درصد
کرج ۲ ۳ درصد
یزد ۱ ۲ درصد
اردبیل ۲ ۳ درصد
سمنان ۳ ۵ درصد
همدان ۱ ۲ درصد
تبریز ۷ ۱۱ درصد
اصفهان ۳ ۵ درصد
کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۲ درصد
گیلان ۲ ۳ درصد
اراک ۲  ۳ درصد
زنجان ۱ ۲ درصد
مجموع ۶۲ ۱۰۰ درصد

وضع شکایات دست یافته به دبیرخانه از لحاظ شاخص های تاثیر گذار بر روند رسیدگی به شکایات

علاوه بر این در ارتباط با ماده ۷ قانون دانش بنیان، پروژه ای با عنوان «طراحی فرآیندها و سیستم های نظام رسیدگی به اعتراضات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان» انجام شده هست که دربردارنده گام های زیر هست:

شناسایی دستگاه های مجری ماده ۷ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و فرآیند کارهای آنان
عارضه شناسی فرآیندها و سازوکارهای مورد عمل دستگاه های مجری در ارتباط با اجرای ماده ۷ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
تدوین نظام بررسی کارکرد دستگاه های مجری از نحوه اجرای ماده ۷ قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
تدوین نظام رسیدگی به اعتراضات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

گزارش دهی به مجلس

یکی دیگر از وظیفه ها اجرایی شورای عالی عتف در ازای شرکت های دانش بنیان، عرضه گزارش ­های ۶ ماهه به مجلس شورای اسلامی در مورد کارکرد هر یک از دستگاه های مجری قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان هست؛ چرا که در ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی مسوولیت عرضه گزارش کارکرد در مورد نحوه اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار، به دبیرخانه شورای عالی عتف محول شده هست.

گزارش دهی به مجلس سازوکاری است جهت نظارت این نهاد بر روند اجرایی شدن قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که بی تردید این مبحث توان دارد به افزایش پایبندی دستگاه ها در ازای اجرایی کردن مورد ها مندرج در قانون و آیین نامه مربوط و علاوه بر این دستورالعمل اجرایی آن منتج گردد.

دبیرخانه شورا از زمان تصویب این قانون تا به حال به طور مستمر طی یک فرایند مشخص اقدام به اخذ گزارش از دستگاه های مختلف در ارتباط با نحوه اجرایی شدن قانون پشتیبانی از شرکت ­ها و مؤسسات دانش بنیان و ارسال آن به مجلس کرده هست.

نوشته ها انجام شده با دستگاه های متولی شرکت های دانش بنیان

در زمینه انجام تکلیف قانونی مذکور، تاحالا هشت مورد گزارش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده هست. 

واگذاری مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی

 مطابق با ماده (۴) قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شورای عالی عتف موظف هست ظرف ۳ ماه از تاریخ دریافت لیست کلیه جایگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی از وزارت امور اقتصادی و داریی، جایگاه ها و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند تا زمینه واگذاری آنها فراهم گردد.

علاوه بر این در ارتباط با ماده ۴ قانون دانش بنیان، طرح مطالعاتی با عنوان «تهیه و تدوین چارچوبی در مورد شناسایی و بررسی شیوه های اداره و وضع انواع مؤسسات پژوهشی» در دبیرخانه شورای عالی عتف تشریح و انجام شده هست. این طرح دربردارنده گام های زیر هست:

شناسایی انواع پژوهشکده ها
شناسایی و انواع شیوه های اداره
تخصیص هر یک از پژوهشکده ها به دسته های مربوط به آن
برقرار کردن ارتباط میان پژوهشکده ها و نحوه حکمرانی آنان

انتهای پیام


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94099

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.