تاریخ ارسال : ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت : ۰۰:۱۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

بیش از ۶۱ میلیارد ریال پروژه آبرسانی در مازندران در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید

در هفته دولت،  ۵ طرح آبرسانی با اعتبار ۶۱ میلیارد  و ۲۵۰ میلیونریال و برخورداری ۱۹ هزار و ۴۲۰ خانوار از مزایای آن با حضور مسوولان استانی و شهرستانی در مازندران افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مدیرعامل آبفاشهری مازندران به تشریح پروژه های افتتاح شده در هفته دولت پرداخت و گفت: این شرکت درراستای تامین آب مشترکین، ۵ طرح آبرسانی رادرشهرهای کلاردشت، کلارآباد، سیمرغ، شیرگاه وگلوگاه طی هفته دولت به بهره برداری رساند.

*افتتاح پروژهآبرسانی بهشهر کلاردشت باحضورمعاون استاندارمازندران

مدیرعامل آبفاشهری مازندران، با بیان اینکه طرحآبرسانیبهشهرکلاردشتبااعتبار ۵۲ میلیاردریالو برخورداری ۶هزارخانوار با هدف افزایش توان تامین به شبکه توزیع برای افق طرح وکاهش هدرفت آب موردبهره برداری قرارگرفت، اظهارداشت: دراین طرح خط انتقال آب به طول ۹۸۰۰ متروشبکه توزیع آب به طول ۲۷۰۰ متراحداث شد.

SDFF

گفتنی است در این مراسم مهندسخیریانپورمعاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابعاستانداریمازندران، فرماندارومسوولاناستانیوشهرستانی حضور داشتند.

*بهره برداری از طرحآبرسانیبهشهرگلوگاه

سوادکوه شمالی

مدیرعامل آبفاشهری مازندران، با اشاره به افتتاح طرح آبرسانی به شهر گلوگاه اظهار داشت: بهمنظورافزایشتوانتامینآببهمیزان ۱۳ لیتردرثانیهودرراستایمقابلهباکمبودآببهویژهدرفصلتابستانوپیکمصرف، یکحلقهچاهبااعتباریکمیلیاردو ۲۰۰ میلیونریالو برخوردارییک هزار خانوار دراینشهربهسازیومهندسیمجددشد.

* افتتاح طرحآبرسانیبهشهرهایسیمرغ،جویباروبابلسر

مدیرعامل آبفاشهری مازندران،با اشاره به بهره برداری از طرحآبرسانیبهشهرهایسیمرغ،جویباروبابلسر، گفت:  بهمنظورافزایشتوانتامینومقابلهباکمبودآبدرپیکمصرفوفصلتابستان،یکحلقهچاهباآبدهی ۷۰ لیتردرثانیهدرمجتمعآبرسانیسیمرغحفروتجهیزشد.

مهندس ذاکری، اعتبارصرفشدهبرایاجرایاینطرحهادرمجتمعآبرسانیسیمرغرا ۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیونریالعنوانوتصریحکرد: ۴هزارو ۲۰۰ خانواردرشهرهایسیمرغ،جویباروبابلسرازطرحهایآبرسانیدراینمجتمعبهرهمندشدند.

*بهره برداری از دوطرحآبرسانیدرشهرشیرگاه

گلوگاه

مهندس ذاکری، به افتتاح دو طرح آبرسانی بهشهرشیرگاهبااعتبار ۲میلیاردو ۱۵۰ میلیونریالوبرخورداری ۶هزارو ۲۲۴ خانوارازمزایایآن اشاره و تصریح کرد: بهمنظورممانعتازقطعآبشهربهدلیلناپایداریپایههایپلبراثرآبشستگی،نشستوتخریبسازهنگهدارندهخطوطانتقالناشیازسیلابوبازسازیتاسیساتآبرسانی وطرحپدافندغیرعاملاجراشد.

مدیرعامل آبفاشهری مازندران،افزود: اجرایفاز ۲ آبرسانیبهمسکنمهرشیرگاهبااحداثشبکهتوزیعداخلیو هدفافزایشتوانانتقالآبازمنابعتامینبهشبکهتوزیعبرایافق ۱۴۲۰ وتامینآبساکنانمسکنمهریکیدیگرازپروژههایافتتاحشدهدر شیرگاه بوده است.

*افتتاح طرح آبرسانی به شهر کلارآباد

مهندس ذاکری با بیان اینکه به منظور تقویت پایه های فوندانسیون پل کابلی برای محافظت از آب شستگی دیواره ترانشه ناشی از طغیان رودخانه ، دیوار حائل به طول ۴۰ متر در این شهر احداث شد، گفت: این طرح نیز با صرف اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و برخورداری ۲هزار خانوار در هفته دولت اجرایی شد.

* حضور در نمایشگاه سیمای امید وکسب عنوان دستگاه برتر برای دومین سال پیاپی در جشنواره شهید رجایی

درجشنوارهشهیدرجاییکههمزمانبابرپایینمایشگاهسیمایامیددرمرکزاستانبرگزارشد،با حضور استاندار مازندرانازمهندسذبیحاللهذاکریمدیرعامل،معاونین و مدیرانوهمکارانآبفاشهریمازندرانبهعنواندستگاهبرترتقدیربهعملآمد.

همچنین همزمان با هفته دولت نمایشگاه سیمای امید باشعاراقداموعمل،دولت- ملت؛امیدوارواستوار در مرکز مازندران برپا شد و شرکت آبفاشهری مازندران در کنار سایر دستگاه های اجرایی استان در این نمایشگاه حضور یافت.

درایننمایشگاهاقداماتوفعالیتهایسهسالهدولتتدبیروامیدبهنمایشگذاشتهشد ودرغرفهآبفاشهریمازندراندستاوردهایبخشآبوفاضلابدرمعرضدیدعمومقرارگرفت.

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=24381

برچسب ها:
, , , , ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.