تاریخ ارسال : ۰۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت : ۲۳:۳۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

طرح آبرسانی به شهرهای سیمرغ، جویبار و بابلسر به بهره برداری رسید

همزمان با ششمین روز هفته دولت و با حضور مدیرعامل آبفاشهری مازندران، فرماندار وامامجمعه و مسوولان شهرستانی، طرح آبرسانی به شهرهای سیمرغ، جویبار و بابلسر باحفر و تجهیز یک حلقه چاه و احداث خط انتقال به بهره برداری رسید.

به گزارش آبفاشهری مازندران، مهندس ذاکری مدیرعامل شرکت در این مراسم بااشاره به کاهش میزان بارندگی وافزایش دمای هواگفت: مازندران استانی سرسبز است که عدم مدیریت صحیح مصرف آب طی چندسال اخیر به ایجاد تنش آب دراین استان منجرشده است.

ax

وی، ضمن انتقاد از مصرف بی رویه آب در برخی از اماکن، افزود: بکارگیری شیوه های صحیح مصرف می تواند کشور را ازکمبود آبن جا تدهد.

مدیرعامل آبفاشهری مازندران،ادامه داد:  آموزش مستمر درایجاد فرهنگ مصرف نقش موثری دارد.

مهندسذاکری،بااشارهبهآموزشهایهمگانیصورتگرفتهدرخصوصمدیریتمصرفگفت: آموزششیوههایصحیحمصرفدرسطحمدارسوشهرستانهاتوسطکارشناساناینشرکتدرحالاجراست.

وی،بابیاناینکهدرهفتهدولت ۵ طرحآبرسانیبااعتبار ۶۱ میلیاردو ۲۵۰ میلیونریالدرحالبهرهبرداریاست،تصریحکرد: باافتتاحوبهرهبرداریازاینطرحها، ۱۹ هزارو ۴۲۰ خانوارازمزایایآنبرخوردارمیشوند.

فرماندارشهرستانسیمرغنیزدرسخنانی،ضمنبیاناهمیتآبدرزندگیوسلامتافراد،گفت: تامینآبسالموتوزیعآن،امریدشواراست.

فرجالهیدالهپور،بااشارهبهحفروتجهیزیکحلقهچاهواحداثخطانتقالآبدرمجتمعآبرسانیسیمرغافزود: بااجرایاینطرحهاکمبودآبدرفصلتابستانوساعاتپیکمصرفمرتفعمیشود .

مدیرامورآبوفاضلابشهریسیمرغنیزدراینمراسم،گفت: بهمنظورافزایشتوانتامینومقابلهباکمبودآبدرپیکمصرفوفصلتابستان،یکحلقهچاهباآبدهی ۷۰ لیتردرثانیهدرمجتمعآبرسانیسیمرغحفروتجهیزشد.

مهندسمحمدکریمی،ادامهداد: همزمانبااینطرحعملیاتاحداثخطانتقالبهطول ۷۰ متروخطانتقالنیروبهقدرت ۷۵ کیلوواتبهطول ۵۰ متر،اتاقکچاه،محوطهسازیوحصارکشینیزاجراییشد.

وی،اعتبارصرفشدهبرایاجرایاینطرحهادرمجتمعآبرسانیسیمرغرا ۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیونریالعنوانوتصریحکرد: ۴هزارو ۲۰۰ خانواردرشهرهایسیمرغ،جویباروبابلسرازطرحهایآبرسانیدراینمجتمعبهرهمندشدند.

 

 

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=23789

برچسب ها:
, , , , ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.