تاریخ ارسال : ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۳۸ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مانع‌تراشی جدید برای فروش بوئینگ به ایران/ ترامپ، مانع ورود نیسان به ایران می‌شود/ دخالت‌ فرد غیرمسئول در فروش نفت

سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب از استعفای مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به دلیل دخالت‌های یک فرد غیرمسئول در فروش نفت خبر داده است.

 
* اعتماد

– منتقدان اقتصادی دولت روحانی، افراد‌‌ی با سواد، با تجربه، منطقی و د‌‌لسوز هستند

این روزنامه حامی دولت از عملکرد اقتصادی آن انتقاد کرده است: دولت د‌‌ر روزهای گذشته سه تغییر مهم د‌‌ر کابینه را با موفقیت پشت سر گذاشت و توانست سه وزیر مورد‌‌ نظرش را بد‌‌ون د‌‌رد‌‌سر وارد‌‌ کابینه کند‌‌ و این اتفاق جای امید‌‌واری د‌‌ارد‌‌ که دولت بتواند‌‌ د‌‌ر این حوزه حرکت‌های تکاملی و اصلاحی را د‌‌ر برنامه‌هایش پیش ببرد‌‌. د‌‌ر این میان اما موضوع د‌‌یگری هم وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌، مساله‌ای که بی‌شک امروز باید‌‌ مهم‌ترین اولویت دولت باشد‌‌. شکی نیست که تغییر سه وزیر د‌‌ر حوزه اجتماعی می‌تواند‌‌ کمک‌کنند‌‌ه باشد‌‌ اما حقیقت امر این است که امروز مهم‌ترین مشکل و د‌‌غد‌‌غه مرد‌‌م مساله اقتصاد‌‌ است. موضوع معیشت و بیکاری امروز ملموس‌ترین مشکلی است که جامعه ایران با آن رو‌‌به‌رو است.

شاید‌‌ از همین رو بود‌‌ که نمایند‌‌گان مجلس هم پس از استعفای سه وزیر و د‌‌ر جریان رای اعتماد‌‌ به این موضوع تاکید‌‌ کرد‌‌ند‌‌ و بحث ترمیم بخش اقتصاد‌‌ی کابینه را نیز پیش کشید‌‌ند‌‌. همه اینها نشان از این د‌‌ارد‌‌ که امروز موضوع اقتصاد‌‌ مهم‌ترین و اساسی‌ترین مساله‌ای است که جامعه ایران را د‌‌رگیر خود‌‌ کرد‌‌ه است. از سوی د‌‌یگر بیشتر حامیان دولت به خوبی می‌د‌‌انند‌‌ اقتصاد‌‌ می‌تواند‌‌ پاشنه آشیل دولت روحانی د‌‌ر انتخابات سال آیند‌‌ه باشد‌‌ و از همین‌رو تلاش خود‌‌ را به کار گرفته‌اند‌‌ تا دولت را به سمت ترمیم بخش اقتصاد‌‌ی کابینه نیز سوق د‌‌هند‌‌. شکی نیست که دولت برنامه‌ها و تصمیماتی برای اقتصاد‌‌ د‌‌ارد‌‌ و د‌‌ر این سه سال و نیم گذشته هم همه تلاش خود‌‌ را به کار بسته تا مسیر د‌‌شوار و ناهموار اقتصاد‌‌ را کمی هموار سازد‌‌ و تحولات جد‌‌ی را رقم بزند‌‌ و بخشی از این تصمیمات نیز به ثمر نشست و دولت توانست تورم را کنترل کند‌‌ و ثبات را به بازار برگرد‌‌اند‌‌ اما واقعیت امر این است که اینها هنوز کافی نیست و مشکلات جد‌‌ی اقتصاد‌‌ی کماکان گریبان‌گیر مرد‌‌م است.

د‌‌ر نهایت همه این مسائل سبب شد‌‌ه تا بحث ترمیم بخش اقتصاد‌‌ی کابینه مطرح شود‌‌. د‌‌ر این میان اما به نظر می‌رسد‌‌ ترمیم کابینه د‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌ عملا نمی‌تواند‌‌ کمک چند‌‌انی به حل معضلات کند‌‌. مگر دولت چقد‌‌ر د‌‌یگر زمان د‌‌ارد‌‌؟ فرصت چند‌‌انی تا انتخابات باقی نماند‌‌ه و تغییر وزرا هم برای خود‌‌ پروسه ویژه‌ای را می‌طلبد‌‌ و عملا فرصتی برای انجام کار جد‌‌ی وجود‌‌ نخواهد‌‌ د‌‌اشت. اما مسیرهای د‌‌یگری هم وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که دولت می‌تواند‌‌ آنها را امتحان کند‌‌. بر هیچ کس پوشید‌‌ه نیست که دولت روحانی د‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌ منتقد‌‌انی د‌‌ارد‌‌ که د‌‌ارای د‌‌و ویژگی مهم هستند‌‌، اول اینکه افراد‌‌ی با سواد‌‌ و با تجربه هستند‌‌ و د‌‌وم منطقی و د‌‌لسوز…

 امروز زمان آن رسید‌‌ه تا دولت مجمعی از این د‌‌ست منتقد‌‌انش د‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌ را فراهم آورد‌‌ و گوش شنوای آنها باشد‌‌. چهره‌هایی همچون آقای مومنی و آقای رنانی د‌‌ر این مد‌‌ت بحث‌های بسیار مهم و کلید‌‌ی را د‌‌ر مورد‌‌ وضعیت اقتصاد‌‌ی ایران و آیند‌‌ه آن و همچنین بحران‌هایی که گریبانگیر خواهد‌‌ شد‌‌ ارایه د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌، بحث‌هایی مهم و گاه تکان‌د‌‌هند‌‌ه. امروز مهم‌ترین وظیفه دولت می‌تواند‌‌ این باشد‌‌ که جلوی برخی از بحران‌هایی که نشانه‌هایش پد‌‌ید‌‌ار شد‌‌ه و می‌تواند‌‌ آیند‌‌ه اقتصاد‌‌ی ایران را تحت تاثیر قرار د‌‌هد‌‌ را بگیرد‌‌. این کار تنها با گوش د‌‌اد‌‌ن به صد‌‌ای منتقد‌‌ان د‌‌لسوز د‌‌ر این حوزه و تد‌‌وین برنامه‌های مشخص و د‌‌قیق عملی خواهد‌‌ شد‌‌ وگرنه با تغییر چند‌‌ وزیر د‌‌ر این چند‌‌ ماه باقی ماند‌‌ه تا انتخابات گره‌ای از گره‌های کور اقتصاد‌‌ باز نخواهد‌‌ شد‌‌. پس مناسب است گوش شنوای منتقد‌‌ان د‌‌لسوز باشیم.

– عملکرد وخیم دولت در بودجه ۹۵

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد بودجه‌ای دولت انتقاد کرده است:‌ کارنامه عملکرد‌‌ دولت د‌‌ر سند‌‌ مالی کشور طی شش ماهی که از سال می‌گذرد‌‌ نشان می‌د‌‌هد‌‌ دولت تحت فشار مالی باز هم از هزینه‌های عمرانی کاسته و به پرد‌‌اخت هزینه‌های جاری د‌‌ستگاه‌ها برای تامین د‌‌ستمزد‌‌ها و حقوق بازنشستگان سعی د‌‌اشته است.

مسوولان انتظار د‌‌اشتند‌‌ د‌‌ر نیمه سال به ۸۰ هزار میلیارد‌‌ تومان د‌‌رآمد‌‌ برسند‌‌ و اگرچه با این د‌‌رآمد‌‌ هم از هزینه‌ها جا می‌ماند‌‌ند‌‌ اما این انتظارشان هم محقق نشد‌‌ و ۵۸ هزار میلیارد‌‌ تومان نهایت د‌‌رآمد‌‌ی بود‌‌ که عاید‌‌ دولت شد‌‌. آن هم با سهم بالا و ۵/۷۳ د‌‌رصد‌‌ی د‌‌رآمد‌‌های مالیاتی د‌‌ر تامین د‌‌رآمد‌‌های دولت.

د‌‌ر شش ماهه نخست سال جاری ۴۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد‌‌ تومان مالیات گرفته شد‌‌ه که با وجود‌‌ رشد‌‌ ۶/۲۹ د‌‌رصد‌‌ی نسبت به سال قبل اما از ۵۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد‌‌ تومان د‌‌رآمد‌‌ مالیاتی پیش بینی شد‌‌ه ۱۸ د‌‌رصد‌‌ کمتر است…

د‌‌ر نیمه نخست سال، نسبت د‌‌رآمد‌‌ها به پرد‌‌اخت‌های هزینه‌ای ۶۲ د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه است. یعنی هزینه‌های ۳۸ د‌‌رصد‌‌ از د‌‌رآمد‌‌ها د‌‌ر این مد‌‌ت بیشتر بود‌‌ه است. این د‌‌ر شرایطی است که دولت پیش‌بینی کرد‌‌ه بود‌‌ ۶/۷۳ د‌‌رصد‌‌ از هزینه‌ها از محل د‌‌رآمد‌‌های سال جاری تامین شود‌‌. بررسی سایر اعد‌‌اد‌‌ بود‌‌جه نشان می‌د‌‌هد‌‌؛ نسبت مالیات به پرد‌‌اخت‌های هزینه‌ای ۵/۴۵ د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه و سایر د‌‌رآمد‌‌های از جمله نفت به پرد‌‌اخت‌های هزینه‌ای ۵/۱۶ د‌‌رصد‌‌ برآورد‌‌ شد‌‌ه است. بنابراین ملاحظه می‌شود‌‌ که بار هزینه‌های دولت بر د‌‌وش مالیات‌های د‌‌ریافتی بود‌‌ه است.

د‌‌ر حساب و کتاب‌ها هر جا دولت کسر می‌آورد‌‌ د‌‌یواری از بخش عمرانی کوتاه‌تر نمی‌بیند‌‌. این روال سالیان طولانی است و همین مساله سبب شد‌‌ه ۴۰۰ هزار میلیارد‌‌ تومان بد‌‌هی معوق عمرانی روی د‌‌ست دولت بماند‌‌. با وجود‌‌ چنین عد‌‌د‌‌ بزرگی د‌‌ر بود‌‌جه شش ماهه تنها ۸ هزار میلیارد‌‌ تومان اعتبار به این بخش تخصیص یافته است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته د‌‌ر اقتصاد‌‌ مقاومتی ۲۵۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار می‌شود‌‌. بر اساس آخرین آمارهای برآورد‌‌ شد‌‌ه، تعد‌‌اد‌‌ ۱۴۲۲ طرح عمرانی ملی و ۲۴۹۵ طرح عمرانی استانی نیمه‌تمام و د‌‌ر مجموع ۳۹۱۷ طرح عمرانی ملی و استانی نیمه تمام روی د‌‌ست دولت ماند‌‌ه که برای اتمام آنها بود‌‌جه قابل توجهی نیاز است که د‌‌ست‌کم اعتبارات تخصیص نیافته د‌‌ر بود‌‌جه ۴۰۰ هزار میلیارد‌‌ تومان برآورد‌‌ می‌شود‌‌.

وقتی دولت برای د‌‌خل و خرجش ۳۷ هزار میلیارد‌‌ تومان کم می‌آورد‌‌؛ ناچار می‌شود‌‌ از هزینه‌هایی بکاهد‌‌ که سر و صد‌‌ایی به د‌‌نبال ند‌‌ارد‌‌. ۲۸ هزار میلیارد‌‌ تومان عد‌‌د‌‌ی بود‌‌ که دولت فکر می‌کرد‌‌ د‌‌ر شش ماهه نخست بد‌‌ون د‌‌رآمد‌‌ ناگزیر به تامینش باشد‌‌ اما رقم کسری بیش از پیش بینی‌ها شد‌‌ و تقریبا ۶۶ د‌‌رصد‌‌ از کل کسری برآورد‌‌ شد‌‌ه برای کل سال د‌‌ر همین شش ماهه به د‌‌ست آمد‌‌ه است.

بیشتر ناکامی‌ها هم از جانب نفت بود‌‌. د‌‌رآمد‌‌های به د‌‌ست آمد‌‌ه از محل فروش نفت و فرآورد‌‌ه‌های نفتی ۲۴ هزار میلیارد‌‌ تومان محاسبه شد‌‌ه که نسبت به مد‌‌ت مشابه سال گذشته ۳/۱۲ د‌‌رصد‌‌ کمتر شد‌‌ه است. پیش‌بینی‌ها برای این بخش از د‌‌رآمد‌‌ها ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد‌‌ تومان بود‌‌ه که عد‌‌م تحقق ۳۵ د‌‌رصد‌‌ی د‌‌اشته است. اگر اختصاصا فروش نفت خام و د‌‌رآمد‌‌های حاصل از آن را بررسی کنیم؛ ناکامی‌ها بیشتر هم می‌شود‌‌. د‌‌ر این مد‌‌ت ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد‌‌ تومان نفت خام فروخته شد‌‌ه که ۹/۱۵ د‌‌رصد‌‌ کمتر از سال گذشته بود‌‌ه و ۵۳ د‌‌رصد‌‌ عد‌‌م تحقق را نشان می‌د‌‌هد‌‌.

پس از برجام و افزایش تولید‌‌ و صاد‌‌رات نفت، این انتظار وجود‌‌ د‌‌اشت که د‌‌رآمد‌‌های حاصل از نفت با وجود‌‌ عد‌‌م رشد‌‌ قیمت‌ها، با افزایش همراه شود‌‌ اما بررسی عملکرد‌‌ شش ماهه د‌‌ر این بخش نشان می‌د‌‌هد‌‌ ۱۷ هزار میلیارد‌‌ تومان بابت فروش نفت خام به د‌‌ست آمد‌‌ه که این مبلغ حتی از عملکرد‌‌ ۶ ماهه سال پیش که هنوز سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد‌‌ سنگینی می‌کرد‌‌ ۹/۱۵ د‌‌رصد‌‌ کمتر است.

– صدای اعتراض مردم به دولت بلند شده است

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره حمله معترضان مسکن مهر پرد‌‌یس به‌رییس بانک مرکزی د‌‌ر نمایشگاه مطبوعات نوشته است:  معترضان مسکن مهر پرد‌‌یس این‌بار به نمایشگاه مطبوعات رفتند‌‌، آن هم زمانی که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی د‌‌ر حال بازد‌‌ید‌‌ از نمایشگاه بود‌‌. علیه او شعارهایی تند‌‌ سرد‌‌اد‌‌ند‌‌، تا جایی که سیف بازد‌‌ید‌‌ خود‌‌ را نیمه کاره رها کرد‌‌ و از نمایشگاه رفت…

اعتراض متقاضیان مسکن مهر پرد‌‌یس د‌‌امنه‌د‌‌ار شد‌‌ه؛ تقریبا مقابل همه نهاد‌‌های مرتبط تجمع کرد‌‌ه‌اند‌‌. نمایند‌‌ه آنها با معاون رییس‌جمهور هم د‌‌ید‌‌ار کرد‌‌ه، اما هنوز اعتراض‌ها اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌. به نظر می‌رسد‌‌ پروژه مسکن مهر د‌‌ر حال تبد‌‌یل شد‌‌ن به یک مساله بغرنج‌ برای دولت شد‌‌ه، مساله‌ای که پیش‌تر د‌‌ر سطح مشکلات اقتصاد‌‌ی و بود‌‌جه‌ای خود‌‌نمایی می‌کرد‌‌ و حالا صد‌‌ای اعتراض آنها بلند‌‌تر شد‌‌ه است. حالا این اعتراض‌ها یک روز گریبان وزارت راه را می‌گیرد‌‌ و روز د‌‌یگر رییس کل بانک مرکزی. مقصد‌‌ بعد‌‌ی اما معلوم نیست.

د‌‌عوا سر سود‌‌ مشارکت است؛ متقاضیان مسکن مهر هنگام آغاز پروژه، هزینه تعیین شد‌‌ه را به حساب بانک مسکن ریختند‌‌. از طرف د‌‌یگر، بانک مسکن که باید‌‌ به مرور منابع لازم را د‌‌ر اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌د‌‌اد‌‌، همان آغاز، تمام منابع را د‌‌ر اختیار شرکت فوق قرار د‌‌اد‌‌. حال با گذشت زمان سود‌‌ د‌‌وران مشارکت را بر عهد‌‌ه متقاضیان قرار د‌‌اد‌‌ند‌‌. معترضان خواهان برخورد‌‌ عاد‌‌لانه‌ بانک مرکزی د‌‌ر این زمینه هستند‌‌؛ معتقد‌‌ند‌‌ د‌‌ر شرایطی که آنها پول خود‌‌ را سر وقت پرد‌‌اختند‌‌ د‌‌یگر سود‌‌ مشارکت نه به آنها بلکه باید‌‌ توسط شرکت پیمانکار پرد‌‌اخته شود‌‌.

 
* تعادل

– پاس‌‌‌‌‌‌کاری نمادهای بانکی بین بانک مرکزی و بورس

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بسته بودن نمادهای بانکی در بورس گزارش داده است: رییس کل بانک مرکزی درباره بسته بودن نمادهای بانکی در بورس گفت: از نظر بانک مرکزی نماد هیچ بانکی برای بازگشایی مشکلی نداشته و این سازمان بورس است که اقدام به بازگشایی نمادهای بانکی نمی‌کند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان مطلب فوق و با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: سیاست بانک مرکزی مقابله با نشان دادن سود موهوم و عدم کفایت ذخایر بانک‌هاست. بانک مرکزی به این مسائل حساس است و نمی‌گذارد که بانک‌ها هر اقدامی که خود صلاح بدانند را انجام دهند. لذا بانک مرکزی به دنبال شفافیت بیشتر، دستورالعملی را صادر کرد و انتظار دارد که فضای بهتری برای اطلاع‌رسانی پیش بیاید.

ولی‌الله سیف درخصوص چگونگی کنترل بر بانک‌ها گفت: همواره دغدغه اصلی بانک مرکزی دقت در تقسیم سود مشاع در بین سپرده‌گذاران و سهامداران بوده و این ‌بار نیز همان رویه قدیم را ادامه داده است.

سیف همچنین در برابر این سوال تعادل مبنی بر اینکه سازمان بورس در انتظار چراغ سبز بانک مرکزی و تایید صورت‌های مالی آنها براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) برای بازگشایی نمادهای بانکی است، پاسخ داد: بانک مرکزی هیچ گونه مشکلی در این خصوص ندارد و همه مشکلات مرتفع شده و سازمان بورس باید نمادهای بانکی را بازگشایی کند و عدم بازگشایی آنها را باید سازمان بورس پاسخگو باشد.

این سخنان رییس بانک مرکزی درحالی مطرح می‌شود که دادوستد هفت نماد بانکی بیش از ۳ماه است که در بازار سرمایه متوقف شده و درحال حاضر در کوتاه‌مدت امیدی به بازگشایی این نمادها در بازار سرمایه وجود ندارد. براساس این گزارش، نماد بانک ملت از تاریخ ۲۷تیر ماه، بانک سینا از ۲۸تیر ماه، بانک صادرات، بانک دی و بانک تجارت از ۲۹تیر ماه، بانک گردشگری از ۲۴مرداد ماه و پست بانک از ۲شهریور سال جاری متوقف شده و تاکنون بسته‌اند.

اگرچه در مرداد ماه سال جاری جلسه‌یی میان نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس برای بازگشایی نمادهای متوقف شده بانکی برگزار شد و در آن تاریخ اعلام شد که مجوز برگزاری مجامع آنها صادر شده اما با وجود بیش از ۳ماه از آن تاریخ هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.

هفته گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جلسه مشترک بین بانک مرکزی، سازمان حسابری و سازمان بورس و مدیران بانک‌ها مطرح شد که با وجود پیگیری‌های «تعادل» تاکنون خبری در خصوص این جلسه مخابره‌ نشده است.  در بهمن ماه سال ۹۴ بانک مرکزی دستورالعملی را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها را موظف به تهیه صورت‌های مالی براساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) کرد. بانک مرکزی در آن تاریخ تاکید داشت که با توجه به لغو تحریم‌ها و حضور گسترده‌تر بانک‌ها در مجامع بین‌المللی، تطبیق صورت‌های مالی در شبکه بانکی با استاندارد‌های بین‌المللی جزو الزامات اولیه بانک‌ها به شمار رفته و برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی آنها همچنین تسهیل امور برای برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی و ایجاد روابط کارگزاری گسترده ضروری است. این موضوعی است که البته خود بانک‌ها نیز از آن استقبال کرده و قرار است با انطباق صورت‌های مالی خود با استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در این زمینه اقدام کنند.

یکی از مشکلات اصلی در تهیه گزارش صورت‌های مالی براساس فرمت جدید، چگونگی تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و هماهنگی با سازمان بورس و سازمان حسابرسی بود. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز تاکید دارد که در رابطه با فیش‌های حقوقی و افشای آن در صورت‌های مالی الزاماتی برای بانک‌ها مصوب شده که باید آن را رعایت کنند.

اما نظر سازمان در خصوص بسته شدن نمادهای بانکی به گونه‌یی دیگر است. مدیران نظارتی سازمان بورس همواره از پیگیری‌های سازمان متبوع خود برای بازگشایی نمادهای بانکی سخن گفته‌اند.

در همین رابطه چندی‌پیش رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی گفته بود که سازمان بورس به‌طور جدی پیگیر بازگشایی نمادهای بانکی است تا سرمایه‌های مردم در این نمادها حبس نشود اما در هر صورت برخی مشکلات در این نمادها فراتر از سازمان بورس است.

به گفته این مقام مسوول ارائه صورت‌های مالی و بحث بانک مرکزی و بازرس ثابت بانک‌ها که سازمان حسابرسی است باید حل و فصل شود تا با تدابیر اندیشیده شده، نمادهای بانکی بازگشایی شوند. وی در خصوص آخرین پیگیری‌های سازمان بورس از وضعیت این نمادها گفت: برخی از بانک‌های متوقف صورت‌های مالی خود را در سایت کدال منتشر کردند و برخی هم مجمع برگزار کردند اما به‌طور کامل مشکل همه آنها برطرف نشده است.

– سرنوشت اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی

این روزنامه حامی دولت درباره طرح حمایت از تولید نوشته است:‌پیشنهاد ارائه ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک در سال ۹۵ از سوی دولتمردان درحالی مطرح شد که با گذشت ۶ماه از ابتدای این طرح هنوز منابع قابل توجهی از سوی بانک‌ها به واحدهای صنعتی پرداخت نشده است. حال باتوجه به کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و رکود فعلی در اقتصاد کشورمان صنعتگران از روند پرداخت تسهیلات گله و شکایت‌هایی دارند.

صاحبان صنایع همچنان بر این باورند که رفتار بانک‌ها و همچنین دولتمردان در زمینه پرداخت تسهیلات همسو نبوده و از سوی دیگر نیز اصنافی‌ها در زمینه اعطای تسهیلات دولتی براین باورند که دولت در زمینه تزریق منابع به واحدهای تولیدی میان صنعتگران و واحدهای تولیدی- صنفی همچنان تبعیض قائل می‌شوند. در همین راستا دبیرکل اتاق اصناف ایران در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی به «تعادل» می‌گوید: «اصناف برای اخذ تسهیلات دولتی به معاون اول رییس‌جمهور نامه زدند.»…

عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره روند پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی به «تعادل» گفت: در سال ۹۵ قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تعلق گیرد اما با این روند پرداخت تسهیلات به نظر می‌رسد که بانک‌ها در حال طفره رفتن هستند و به نوعی هر روز واحدهای تولیدی را بازی می‌دهند. بیژن پناهی‌زاده درباره کاهش نرخ تسهیلات بانکی اظهار کرد: متاسفانه در نیمه نخست سال ما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ به ۱۶ درصد بودیم؛ این موضوع درحالی است که امروز ما شاهد اخذ سود تسهیلاتی ۲۳درصدی از سوی بانک‌ها هستیم، یعنی سرمایه‌گذار برای اخذ تسهیلات قراردادی را بانک‌ها اعمال می‌کند که در نهایت با بررسی روند ارائه تسهیلات ما شاهد این هستیم که صنعتگر سود ۲۳ درصدی را برای پرداخت تسهیلات ارائه می‌دهد.

 وی با بیان اینکه رفتارهای غیرکارشناسی موسسات پولی و مالی به ضرر بخش تولید تمام خواهد شد، توضیح داد: درواقع این رفتار و سیاست‌های مضاربه‌یی سود تسهیلات بانک‌ها باعث نابودی بخش تولید خواهد شد که امیدواریم هرچه زودتر سیستم‌های نظارتی در این باره ورود پیدا کرده و درصدد اخذ سیاست‌های روشن در حوزه سیاست‌های پولی و نظام بانکی باشند.

پناهی با اشاره به نوع قرارداد بانک‌ها با صنعتگران گفت: با آنکه در این بازه زمانی سود تسهیلات ۱۶ درصد تصویب شده اما بانک‌ها به این پیمان پایبند نیستند و با محاسبات انجام شده ما همچنان شاهد اخذ سود ۲۳ تا ۲۵ درصدی از سوی بانک‌ها هستیم. بنابراین این روند قرارداد یک طرفه را نشان می‌دهد که باید آن را مورد بررسی  قرارداد.

عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره نحوه اخذ وثایق بانک‌ها خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌ها برای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی از صنعتگران وثیقه‌های خارج از طرح می‌خواهند که این روند باعث بروکراسی‌های اداری شده و در نهایت روند پرداخت را به تعویق می‌اندازد. پناهی‌زاده با اشاره به کوچک‌سازی دولت گفت: دولت باید خودش را کوچک کند، زیرا منابع عظیم دولت صرف هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی می‌شود و دیگر بودجه‌یی برای کمک به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند اما اگر دولت خصوصی‌سازی واقعی را انجام دهد، می‌تواند از منابع خود جهت کمک به بخش‌‌خصوصی استفاده کند. در‌واقع اگر دولت از محل منابع حاصل از رفع تحریم‌ها، بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند، بانک‌ها نیز می‌توانند تسهیلات کم بهره‌یی را در اختیار بخش خصوصی و تولیدکنندگان قرار دهند و در این شرایط در دوران پساتحریم می‌توانیم شاهد رونق تولید داخلی در کشور باشیم. وی با بیان اینکه با سود تسهیلاتی بالای بانک‌ها تولید‌کنندگان توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند، افزود: تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، چراکه تولیدات دیگر کشورها با بهره‌وری بالا و حمایت‌های بانکی همراه است؛ بنابراین قیمت تمام شده این کالاها بسیار پایین است، درحالی که در کشور ما با اخذ سود تسهیلات دو رقمی و مضاربه‌یی و عدم حمایت از تولیدکنندگان موجب شده تا تولیدهای داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشند.

از سوی دیگر دبیرکل اتاق اصناف ایران از پیشنهاد طرح تسهیلات به واحدهای تولیدی-صنفی به «تعادل» خبر داد و گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دولت بخش تولیدی اصناف را در نظر نگرفته و قرار است این منابع در حوزه تولیدی صنایع تزریق شود، بنابراین اصناف تولیدی از اخذ این منابع محروم خواهند بود؛ این درشرایطی است که واحدهای صنفی تولیدی نیز بنا به دلیل رکود فعلی از نبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و دولت نیز قول داده تا در مرحله دوم اعطای تسهیلات رقمی را برای افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی – صنفی در نظر گیرد. علی عوض‌پور درباره روند تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی گفت: متاسفانه در مرحله اول این تسهیلات شامل حال واحدهای صنفی-تولیدی اصناف نشد اما اصناف با رایزنی‌هایی که با وزارت صنعت و معاون اول رییس‌جمهور داشته‌اند قرار شده تا در مرحله دوم نیز تسهیلاتی برای اصناف درنظر گرفته  شود.

 
* جام جم

– ایروانی: در قراردادهای پسابرجام توجهی به انتقال فناوری نشده است

دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اجرای اقتصاد مقاومتی به جام جم گفته است: برخی حمایت‌ها در بدنه دولت با ایراد و اشکال همراه است. حمایت‌ها باید معنی‌دار و روشن باشد تا تولیدات صنعتی با توان و هدف بهتری دنبال شود، اما اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین هدایتی را ندارد و خود را مسئول این کار نمی‌داند. غیر از بخش تحقیقات و توسعه تولیدات باید برای ایجاد بازارهای جدید صادرات انجام شود و نباید تنها نیازهای ملی مورد توجه قرار گیرد. حمایت‌های معنی‌دار، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد، اما سیاست‌هایی که اکنون مشاهده می‌شود بیشتر واردات محور است و واردکنندگان در بخش تعرفه‌ها مسلط هستند که چه کالایی چه زمانی چه تعرفه‌ای دارد. تعرفه در کشور باید آزاد شود و همزمان باید بخش خصوصی در ایران، تولیدات را بر عهده بگیرد تا شاهد کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت باشیم…

به جای این که سیاست‌های تجاری خود را هر روز تغییر بدهیم، صادرات را آسان و بیشتر از صادرکنندگان حمایت کنیم. به جای مسابقه واردات خودروهای لوکس، مسابقه تولید و صادرات بگذاریم تا صادرکنندگان، شاخص قرار بگیرند نه اشرافی‌ها. دولت در این زمینه باید مدیریت‌های لازم را انجام را دهد، اما متاسفانه صدای تولیدکننده‌ها ضعیف‌تر از عمل وارد کننده‌هاست. به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در بخش بازرگانی فعال است و بقیه بخش‌ها را نادیده گرفته است….

(قراردادهای نفتی، خرید هواپیما و خودروسازی) در سطحی که اعلام شده، انتقال فناوری در آن نیست. طبیعتا واردات باید همراه انتقال فناوری باشد. اگر ایران به کشوری بگوید که قصد دارد برق بفروشد، با این جمله مواجه خواهد شد که برای ما نیروگاه بسازید. پژو سال هاست در ایران فعالیت دارد، اما هنوز اجازه صادرات محصولات پژو از ایران نیست و ما هنوز اصرار داریم با آنها رفت و آمد کنیم. همه قراردادها همراه با انتقال فناوری و اجازه صادرات مجدد باید باشد، به این دلیل که در بخش خودرو اکنون تعداد خودروها به نسبت جمعیت بالاست و بازار بزودی اشباع می‌شود و باید به فکر بازارهای صادراتی بود.

 
* دنیای اقتصاد

– مانع‌تراشی جدید برای فروش بوئینگ به ایران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ مجلس نمایندگان آمریکا خود را برای بحث درباره طرحی آماده می‌کند که هدف از آن منع بانک‌های آمریکایی از تامین مالی فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران است. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از یواس‌ای تودی، درصورتی که کنگره این طرح را تصویب و برای امضا به اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا ارسال کند، اوباما آن را وتو خواهد کرد. اما طرح این قانون نشان‌دهنده آخرین تلاش‌های قانون‌گذاران مخالف توافق هسته‌ای ایران است، توافقی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آتی آمریکا از آن انتقاد کرده و گفته است که آن را لغو می‌کند.

این طرح که توسط بیل هویزنگا، نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده است بانک‌های آمریکایی را از تامین مالی فروش هواپیما به ایران منع می‌کند و هرگونه تضمین فروش هواپیما را که پیش از تصویب این طرح از سوی وزارت خزانه‌داری داده شده است، ملغی می‌کند. هویزنگا می‌گوید: «این طرح اجازه نمی‌دهد وزیر خزانه‌داری معاملات خاص ازسوی موسسات مالی آمریکا را در رابطه با صادرات یا صادرات مجدد هواپیماهای تجاری به ایران تصویب کند. این طرح مانع دسترسی مقامات ایران به سیستم مالی آمریکا می‌شود.» کمیته مقررات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد این کمیته در روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا شرایط چگونگی مطرح شدن این طرح در مجلس را تعیین کند. حتی اگر این طرح در مجلس نمایندگان تصویب شود، بعید است که در سنا تصویب شود، زیرا کنگره روزهای پایانی این دوره خود را می‌گذراند. این طرح یکی از چند طرحی است که قانون‌گذاران آمریکایی در مخالفت با توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران مطرح کرده‌اند. درپی این توافق تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران لغو شد و مجوز خرید هواپیما و قطعات به ایران داده شد. این در شرایطی است که در ماه سپتامبر ایرباس، رقیب بوئینگ، اعلام کرد از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را دریافت کرده است. بوئینگ نیز براساس یادداشتی که در ماه ژوئن امضا شد، مجوز فروش ۸۰ فروند هواپیما را از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کرد، اما مذاکرات برای فروش این هواپیماها به ایران‌ایر همچنان ادامه دارد. مکسین واترز نماینده دموکرات، به‌شدت مخالف این طرح است و آن را تضعیف‌کننده توافق هسته‌ای می‌داند. اما برد شرمن، نماینده دموکرات، که موافق این طرح است می‌گوید این طرح توافق هسته‌ای را نقض نمی‌کند. او معتقد است ایران قادر نخواهد بود وام‌های اعطا شده از سوی بانک‌های آمریکایی برای خرید هواپیما را بازپرداخت کند. شرمن می‌گوید: «نباید وام‌دهندگان و بانک‌های آمریکایی را در معرض این خطر قرار دهیم که نتوانند ده‌ها میلیارد دلار وام اعطا شده به ایران را پس بگیرند.» خبر تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای مانع‌تراشی در فروش هواپیما به ایران در شرایطی منتشر می‌شود که شرکت بوئینگ تاکنون به آن واکنشی نشان نداده است.

– ترامپ، مانع ورود نیسان به ایران می‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد از مشکلات در قراردادهای خودرویی خبر داده است:‌ در شرایطی که نیسان ژاپن قصد دارد با استفاده از فرصت توافق هسته‌ای و برجام، دوباره میهمان بازار خودرو ایران شود، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند این موضوع را با چالشی جدی مواجه کند.نیسان که یکی از خودروسازان بزرگ فعال در بازار آمریکا به‌شمار می‌رود، پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، چمدان‌هایش را بست و از «جاده مخصوص» رفت تا مورد عتاب آمریکایی‌ها قرار نگیرد.این خودروساز مشهور جهان علاوه‌بر اینکه برخی محصولاتش را از طریق صادرات راهی ایران می‌کرد، با پارس‌خودرو نیز در عرصه مونتاژ مشارکت داشت و خودروهایی مانند ماکسیما و تیانا و قشقایی را در این شرکت مونتاژ کرد.

 در نهایت اما به‌دلیل آنکه ایالات‌متحده آمریکا یکی از بازارهای بزرگ نیسان بود و هنوز هم هست، این خودروساز تصمیم گرفت پس از تشدید تحریم‌ها، ایران را ترک کند؛ زیرا نمی‌خواست بازار بزرگش در آمریکا را از دست بدهد. نیسان علاوه‌بر قطع ارتباط با پارس‌خودرو، صادرات محصول به بازار ایران را نیز قطع کرد تا عملا هیچ نمایندگی رسمی و قانونی در کشور نداشته باشد. با لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام اما شانسی دوباره به نیسان رو کرد تا این شرکت پس از مدت‌ها دوری، راهی ایران شده و این بار حتی مشارکتی جدی‌تر از قبل را آغاز کند. این در حالی است که با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و مواضع اعلامی وی در مورد برجام، بازگشت نیسان با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است.

بر این اساس، اگر ترامپ آن‌طور که ادعا کرده، در مورد برجام عمل کند، بسیار بعید است نیسان محتاط و متاثر از سیاست‌های دولت آمریکا، راهی ایران شود. البته به‌تازگی یک شرکت داخلی در صدد واردات برخی محصولات نیسان به کشور برآمده و برخی معتقدند این ماجرا سرآغازی است بر پیوند دوباره خودروساز ژاپنی با ایران؛ با این حال برخی بر این باورند که خودروساز ژاپنی هنوز نمایندگی رسمی خود را (در ایران) انتخاب نکرده است.

 
* شرق

–  دولت، شبه‌دولتی‌ها را خودی‌تر می‌داند

رئیس اتاق بازرگانی تهران به شرق گفته است:  دولت مشکلاتی را که از قبل داشت نتوانست حل کند و بهبودی در فضای کسب‌وکار ایجاد نشد. از یک طرف مجوزها و دخالت‌های دولت نه‌فقط کم نشد، بلکه در خیلی از مواقع افزایش داشت. بعد از اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرد، به دلیل مهار تورم، دخالت دولت بر قیمت‌گذاری کالاها کاهش پیدا نکرد. مجوزهایی که دولت صادر می‌کرد ممکن است کمتر شده باشد، اما مجوزهای اصلی به قوت خودش باقی است و دخالت دولت کماکان در حوزه اقتصاد بیش از اندازه وجود دارد. در بحث تعرفه‌ها دولت مرتب دخالت می‌کند. فسادی که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و عدم رقابتی که در بنگاه‌های غیرخصوصی و نهادهاست، همه عامل ضدرقابت شد. به نظر می‌آمد متناسب با نیاز و احساس مردم فضای کسب‌وکار رونق نداشت و بعد از سه سال، موفقیت زیادی را در فضای کسب‌وکار شاهد نیستیم.

اولین مورد ارز است. معتقدم به‌طور کلی، اگر انحصاری در کالاها یا خدماتی وجود دارد یا چند شرکت دخیل هستند که تبانی آنها با هم انحصار ایجاد می‌کند، دخالت دولت الزام است. در همه دنیا این امر وجود دارد و باید از انحصار و تبانی جلوگیری شود اما در بقیه کالاها و خدمات باید به سمت رقابتی‌کردن برویم و عواملی را که مانع رقابت هستند از بین ببریم. مثلا در خودرو، از یک طرف به دلیل تعرفه‌های صد یا ١۵٠ درصد گمرکی و از طرف دیگر، برای پرداخت مالیات برای ماشین‌های اسقاطی، در داخل قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد اما اگر اجازه دهیم رقابت در داخل باشد، می‌توانیم قیمت‌گذاری انجام ندهیم…

دولت باید قبول کند یک‌سری زیربناها را حل کند. باید بپذیرند همه تولیدات و خدمات در کشور باید رقابتی باشد. هیچ نهاد و بنگاهی از امتیازات ویژه‌ای استفاده نکند و همه را به دست رقابت بسپارند. دولت باید بپذیرد هیچ شرکت شبه‌دولتی و دولتی از امتیاز ویژه و رانت برخوردار نباشد و همه تولیدکننده‌ها و خدمات‌دهندگان از امتیاز مساوی برخوردار باشند. آن زمان نیازی به قیمت‌گذاری وجود ندارد، اما ا‌گر جایی مثل مخابرات و برق انحصار وجود دارد، یا شرکت‌های محدودی که احتمال تبانی با هم دارند، باید کنترل شوند….

 سیاست‌های دولت، خواسته یا ناخواسته، مدافع شبه‌دولتی‌هاست و به آنها امتیاز می‌دهد. بالاخره ٣٠ سال است این رویه وجود دارد و در نهاد دولت هنوز بخش خصوصی را باور ندارند. قضیه مرغ و تخم‌مرغ شده است. می‌گویند بخش خصوصی توانمند نداریم. چرا بخش خصوصی توانمند به وجود نیامده چون سعی کرده‌ایم همه امکانات را به بخش غیرخصوصی واگذار کنیم. برای مثال، وقتی بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود، دولت به‌راحتی فاینانس شرکت دولتی را تضمین می‌کند اما برای بخش خصوصی این کار را نمی‌کند. در یک کلام دولت باید به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد ولی این باور هنوز به صورت قطعی وجود ندارد. بدنه دولت بدنه بزرگی است و تصور می‌کند اگر مجوزها و سرقفلی‌ها را رد کند و به بخش خصوصی بسپارد، دیگر هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. زیرمجموعه دولت حاضر نیست اختیارات خودش را واگذار کند و مقاومت می‌کند.

–  دخالت‌ فرد غیرمسئول در فروش نفت ایران

روزنامه شرق نوشته است:‌ اینکه کسی مسئولیت رسمی نداشته اما هدایت امور را در اختیار داشته باشد، برازنده دولتی نیست که یکی از دو رکن شعارش «تدبیر» است؛ آن هم در حوزه استراتژیکی‌‌ مانند فروش نفت و فراورده‌های نفتی. چرا مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ترجیح داده است مرخصی‌هایش را به اجرا بگذارد و پیش از رسیدن موعد، به بازنشستگی برود؟! بدون ‌اینکه جانشینش معرفی شده باشد…

 در اثنای انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، ساختار این شرکت تغییر کرد و مدیرعامل، صاحب چند معاون شد تا آنها معاونت‌های مختلف را مدیریت کنند. علی کاردر، معاونانش را در حوزه «مهندسی و توسعه» و «تولید» منصوب کرد، اما خبری از انتشار حکم رسمی معاونت امور بین‌الملل نشد….

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، هفته گذشته ترجیح داد مرخصی‌های مانده‌اش را به اجرا بگذارد و پیش از رسیدن موعد، به دوره بازنشستگی برود. سیدمحسن قمصری، بدون هیاهوی رسانه‌ای، در ماه‌های گذشته استعفا هم داده بود. دلیل مهمش، دخالت‌های فردی است که رسما حکم معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت را ندارد، اما در مناسبات داخلی شرکت، عملا به‌عنوان ناظر و راهبر فروش نفت و فراورده‌های نفتی و خرید فراورده، معرفی و تعریف شده است…

 وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، براساس مسئولیتشان، اختیار دارند هرکس را مصلحت می‌دانند، برگزینند و طبیعتا باید پاسخ‌گوی عملکردشان باشند؛ اما اگر با هر توجیهی به کسی اختیار دهند بدون آنکه مسئولیتی رسمی به او تنفیذ کرده باشند، راه درست را نرفته‌اند. چنین رویکردی باعث تضعیف نظام مدیریتی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور می‌شود. البته اختیار بدون مسئولیت، شائبه هم برمی‌انگیزد…             

حدس و گمان‌ها برای جانشینی سیدمحسن قمصری روی چند گزینه متمرکز است. مهم‌تر از این گزینه‌ها اما، اصلاح روندهاست. چنانچه علی کاردر، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، بدعت بگذارد و «زمام اصلی» امور بین‌الملل شرکت ملی نفت را به کسی غیر از آن‌که حکم می‌گیرد بسپارد، سال‌های بعد دیواری را خواهد دید که کج بالا رفته است. آن هم تا ثریا. اگر هم توجیه کنند فلان‌کس را به‌دلیل تبحرش در جذب منابع مالی پروژه‌ها و توسعه بازار، به‌عنوان ناظر و هدایتگر بالای سر امور بین‌الملل گذاشته‌اند، پاسخش این است بسیار خب، هم او را به‌عنوان مدیر یا معاون امور بین‌الملل منصوب کنید. وگرنه، به کسی اختیار ندهید که نمی‌توانید مسئولیت رسمی به او بسپارید. این بدعت است؛ آن هم در یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های مدیریتی کشور.


* وطن امروز

– سیف از حقیقت فرار کرد

وطن امروز نوشته است:  آخرین روزهای نمایشگاه مطبوعات به محلی برای تجمع و اعتراض مالباختگان و مردم سرگردان از سیاست‌های مسؤولان دولتی تبدیل شد. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز» انتشار خبر تجمع مسکن مهری‌ها و اعتراض آنها به سیف و فراری دادن وی موجب شد مالباختگان سایر پروژه‌ها نیز در نمایشگاه مطبوعات دست به اعتراض بزنند. تجمع مسکن‌مهری‌ها در روز پنجشنبه و نیمه رهاکردن نمایشگاه توسط سیف بیش از سایر تجمعات رسانه‌ای شد اما جالب است که مالباختگان سایر طرح‌ها نیز به ناکارآمدی سیاست‌های مسؤولان اعتراض کردند.  روز گذشته مالباختگان پدیده شاندیز، پردیسبان و همچنین تعاونی مسکن برق تهران در نمایشگاه تجمع اعتراضی داشتند. همچنین مالباختگان شرکت سایه‌گستران ایرانیان تجمع و حقوق خود را مطالبه کردند تا نمایشگاه مطبوعات امسال به فستیوال اعتراض به سیاست‌های اشتباه اقتصادی پروژه‌های کلان تبدیل شود.

سیف برای دومین‌بار در۶ ماه اخیر مجبور شد یک نمایشگاه را به علت اعتراض مردمی به سرعت ترک کند. به گزارش شلمچه نیوز به نقل از «وطن‌امروز»، متقاضیان مسکن‌مهر که تاکنون بارها در اعتراض به کندی تکمیل پروژه‌های خود به تجمع پرداخته‌اند باور نمی‌کردند تجمع‌شان در نمایشگاه مطبوعات بازخورد فراوانی داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات به دلیل مواجهه با شعارهای متقاضیان مسکن‌مهر بازدید خود را نیمه‌کاره رها کرد و با حمایت ماموران حراست از در پشتی نمایشگاه خارج شد. ولی‌الله سیف در بازدید از بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات در جریان بازدید از غرفه‌های رسانه‌ها با اعتراض جمعی از متقاضیان مسکن‌مهر روبه‌رو شد به طوری که این متقاضیان مانع از حضور وی در غرفه‌ها شده و خواستار پاسخگویی رئیس کل شدند.   متقاضیان مسکن‌مهر حضور یافته در نمایشگاه که علیه دولت و بانک مرکزی شعار می‌دادند بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر برآورد شدند و با پلاکاردها و شعارهایی نظیر «مسکن‌مهر ما کو»، «نزول‌خوار»، «نزول‌ده دشمن دین و قرآن»، «پول ما را نمی‌دهند»، «پول ما را دزدیدند» و «مسکن ما را نمی‌دهند» اعتراض خود را نشان دادند. بر این اساس بسیاری از متقاضیان مسکن‌مهر از سال ۹۰ تاکنون با پرداخت ۳۲ تا ۴۲ میلیون تومان برای ساخت مسکن‌مهر در فازهای مختلف هنوز نتوانسته‌اند مسکن خود را دریافت کنند و مسؤولان به آنها گفته‌اند از ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان دیگر باید واریز کنند.  در این‌باره یکی از متقاضیان عنوان می‌کند: مسکن‌مهر در دولت قبل ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما ۳ سال است که مابقی آن تکمیل نشده و اکنون قسط خانه‌ای را می‌دهم که هنوز نمی‌دانم وجود خارجی دارد یا خیر.  فرد دیگری در این رابطه به خبرنگار فارس می‌گوید: هنوز انتخاب واحد نکرده‌ام و می‌گویند می‌خواستید وام نگیرید که قسط ندهید.  این اعتراضات در حالی بود که شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت تا بازدید سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی متقاضیان مسکن‌مهر با چالش جدی روبه‌رو شود به‌طوری که اجازه ورود به غرفه‌ها به رئیس‌کل داده نشد و با حاکم شدن فضای متشنج در نمایشگاه، ماموران حراست سیف را از در‌های پشتی نمایشگاه به بیرون هدایت کردند.  در این تجمع خبرنگار یک پایگاه خبری نیز به علت انجام وظیفه آن هم در نمایشگاه مطبوعات بازداشت شد. بازداشت عکاس- خبرنگار یک پایگاه خبری آن هم به علت اطلاع‌رسانی جای تعجب داشت و نشان داد دولتی‌ها حتی تاب ثبت حقایق را هم ندارند! ولی‌الله سیف به جای شنیدن حرف حساب مسکن‌مهری‌ها فرار از شنیدن حقیقت را بر قرار ترجیح داد تا دومین بار در ۶ ماه اخیر باشد که به علت تجمعات به سرعت نمایشگاهی را ترک می‌کند. در تابستان امسال و در جریان نمایشگاه بانک، بورس و بیمه سیف مجبور شد به علت تجمع سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج نمایشگاه را نیمه‌کاره ترک کند. سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بیش از یک سال است که سرگردان هستند و هنوز سرنوشت سپرده‌های آنها در ابهام به سر می‌برد.

مسکن‌مهری‌ها در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کمتر روز خوش دیده‌اند. دولتی‌ها انواع انتقاد و توهین و اعتراض را حواله طرحی که بسیار به آن امید بستند کردند و همان‌طور که انتظار می‌رفت این پروژه‌ها به کندی هر چه بیشتر پیش می‌رود. هفته گذشته در جریان بازدید مسؤولان  از مسکن‌مهر پردیس متقاضیان با آنها درددل کردند تا جایی که موجب شد نماینده مردم تهران از مسکن‌مهری‌ها بابت این همه سرگردانی عذرخواهی کند.  جلسه مشترک مسؤولان و متقاضیان مسکن‌مهر در پردیس برگزار شد و در آن، مردم توجیه مسؤولان درباره گرفتن پول اضافی را نپذیرفتند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=29538

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.