تاریخ ارسال : ۲۳ دی ۱۳۹۴ ساعت : ۲۰:۳۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران: مشترکین با انجام اقدامات لازم مانع از یخ زدگی کنتورهای آب شوند

معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران گفت:به دلیل بارش برف و کاهش دمای هوا درمناطق کوهستانی و مرتفع، همواره خطر یخ زدگی، تاسیسات و شبکه آب رسانیرا تهدید می کند،در این بین، کنتورهایی که در محیط بیرون و هوای آزاد نصب شده اند بیشتر در معرض آسیب ناشی از یخ زدگی قرار دارند لذا مشترکین می توانند با انجام اقدامات لازم مانع از یخ زدگی کنتورهای آب شوند.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس محمدرضا محمودی، با بیان اینکه به هنگام سرما، دمای هوای داخل حوضچه کنتور آب تا حد دمای هوای بیرون کاهش می یابد، که این امر منجر به یخ زدن کنتور می شود، افزود: از آنجایی کهﻋﻤﻖﻧﺼﺐﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕﺁﺏﻛﻤﺘﺮﺍﺯﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻱﺷﺒﻜﻪاستﺩﺭﻣﻮﺍﻗﻌﻲﻛﻪﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥﺑﺮﺍﻱﻣﺪﺕﻃﻮﻻﻧﻲﺍﺩﺍﻣﻪﻳﺎﺑﺪ،ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕﺁﺏﺍﻭﻟﻴﻦﺍﺟﺰﺍﻳﻲهستندﻛﻪدچار یخ زدگی می شوند.

معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران تصریح کرد:ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡﻳﺦﺯﺩﻥﻭﺍﻧﺒﺴﺎﻁﺣﺠﻢﺁﺏﺩﺍﺧﻞﻛﻨﺘﻮﺭ،ﻓﺸﺎﺭی ﺑﺴﻴﺎﺭﺯﻳﺎﺩﺩﺭﺩﺍﺧﻞﻛﻨﺘﻮﺭایجاد می شودکه ﭘﻮﺳﺘﻪ،ﻗﻄﻌﺎﺕﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡکنتورﻗﺎﺩﺭﺑﻪﺗﺤﻤﻞﺁﻥنیست در نتیجهﻗﻄﻌﺎﺕﺩﺍﺧﻞﻛﻨﺘﻮﺭﺷﻜﺴﺘﻪﻭﻳﺎﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞﺩﺍﻳﻤﻲﺩﺍﺩﻩﻭﻛﻨﺘﻮﺭﺍﺯﻭﺿﻌﻴﺖﻧﺮﻣﺎﻝﻭﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩﺧﺎﺭﺝﺷﺪﻩو ﻗﺎﺩﺭﺑﻪﻛﺎﺭﻛﺮﺩﺻﺤﻴﺢﻧﺨﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.

YAKH

مهندس محمودی، بیان داشت:ﺍﮔﺮﻛﻨﺘﻮﺭﻱﺑﻄﻮﺭﺟﺰﻳﻲﺩﭼﺎﺭﻳﺦﺯﺩﮔﻲﺷﺪﻩﻭﭘﺲﺍﺯﺑﺎﺯﺷﺪﻥ،ﺑﺪﻧﻪﺁﻥﺳﺎﻟﻢﺑﺎﺷﺪ، آن ﻛﻨﺘﻮﺭﺍﺯﻧﻈﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻣﺮﺩﻭﺩﺑﻮﺩﻩﻭﺑﺎﻳﺴﺘﻲبا کنتور جدید ﺗﻌﻮﻳﺾشود.

وی، به بیان توصیه های ضروری برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور پرداخت و گفت: بهتر استﮔﻞﻭﻻﻱﻭﺧﺎﻙﺩﺍﺧﻞﺣﻮﺿﭽﻪﺗﺎﺯیرﻛﻨﺘﻮﺭﺑﻄﻮﺭکامل تخلیه ﻭﺑﺪﻧﻪﻛﻨﺘﻮﺭتمامی ﺍﺗﺼﺎﻻﺕﻭﻗﻄﻌﺎﺕﺩﺍﺧﻞﺣﻮﺿﭽﻪﻛﻨﺘﻮﺭتمیز شود.

وی ضمن تاکید بر اینکهشیارﻭشکافهایدیوارﺣﻮﺿﭽﻪﻛﻨﺘﻮﺭﺑﺎﻣﻼﺕسیمانﭘﺮشود، افزود: ﺑﺎشروع یخبندان،ﻫﺮﺍﺯگاهیﺩﺍﺧﻞﺣﻮﺿﭽﻪﺑﺎﺯشده تاﺍﺯﺧﺸﻚﺑﻮﺩﻥﺩﺍﺧﻞﺁﻥاطمینانﺣﺎﺻﻞنمایید.

معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران ، ادامه داد: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﭘﻮﺷﺶﻣﻨﺎﺳﺐمانند ﭘﻮﺷﺎﻝﻛﻮﻟﺮﻫﺎﻱﺁﺑﻲ،ﭘﺸﻢﺷﻴﺸﻪ،ﮔﻮﻧﻲﻭﻳﺎﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥکیسه هایﺧـﺎﻙﺍﺭﻩﺩﺭﻣﺤﻔﻈﻪ کنتور برایﺁﻥﺩﺳﺘﻪﺍﺯﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻱﺁﺏﻛﻪﺩﺭﺣﻴﺎﻁﻣﻨﺎﺯﻝﻧﺼﺐﺷﺪﻩﺍﻧﺪﺑﻪویژه ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕﺩﻳﻮاری در جلوگیری از یخ زدگی کنتور موثر هستند.

مهندس محمودی، بر عایق بندی لوله هایﺁﺏﻧﺼﺐﺷﺪﻩﺩﺭﻓﻀﺎﻱﺑﺎﺯﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ،ﻗﻄﻊﺁﺏﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱﺧﺎﻟﻲﺍﺯﺳﻜﻮﻧﺖﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻣﺴﺘﻤﺮﺩﺭﻃﻮﻝﺯﻣﺴﺘانرا از دیگر روشهای جلوگیری از یخ زدگی تاسیسات آبرسانی در فصل سرما دانست و تصریح کرد: مشترکین می توانند ﺩﺍﺧﻞﺣﻮﺿﭽﻪﻛﻨﺘﻮﺭرا ﺍﺯﻛﻒﻭزیرﻛﻨﺘﻮﺭﺗﺎﺩﺭﺏ حوضچهﺑﺎﻛﻴﺴﻪهاﻱﻧﻴﻤﻪﭘﺮﺧﺎﻙﺍﺭﻩﺳﺮﺑﺴﺘﻪﭘﺮﻛﺮﺩﻩﻭﭘﺲﺍﺯﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥﺍﺯﻓﺸﺮﺩﮔﻲﻭﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦﻛﻨﺘﻮﺭﺩﺭداخلﻛﻴﺴﻪﻫﺎﻱﺧﺎﻙﺍﺭﻩ،ﺩﺭﺏﺣﻮﺿﭽﻪﺭﺍﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﻛﻴﺴﻪهاﻱپلاستیکیبسته به طوریﻛـﻪﺍﺯﻭﺭﻭﺩآبﺑﺎﺭﺍﻥﺑﻪﺩﺍﺧﻞﺁﻥﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱبه عمل آید.

وی، از مشترکین خواستﺍﺯﺭﻭﺵﻫﺎﻱﻏﻴﺮﺍﺻﻮﻟﻲﺑﺮﺍﻱﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱﺍﺯﻳﺦﺯﺩﮔﻲﻛﻨﺘﻮﺭﻫـﺎﻱآب ﺍﺯﺟﻤﻠـﻪﺭﻳﺨﺘﻦﺁﺏﺟﻮﺵﺑﺮﺭﻭﻱﻛﻨﺘﻮﺭﻛﻪﻣﻮﺟﺐﺗﺮﻛﻴﺪﮔﻲﺁﻥﺧﻮﺍﻫﺪشدﻭﻳﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯﺷﻌﻠﻪﻣﺴـﺘﻘﻴﻢﺁﺗﺶ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱنمایند ﻭﺩﺭﺻﻮﺭﺕﺑﺮﻭﺯیخ زدگی،ﺑﺎﺭﻳﺨﺘﻦﺁﺏﻭﻟﺮﻡﺑﻪﻣﻨﻈـﻮﺭﺑـﺎﺯﺷـﺪﻥﻣﻼﻳـﻢﺟﺮﻳﺎﻥﺁﺏﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﺪ.

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=9277

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.