- شلمچه نیوز - http://www.shalamchenews.com -

نام احمدی نژاد رسوا کننده است!

خلاصه حرف محمود که به میان می آید، ‌طرف مقابل نمی تواند ادب و آداب را حفظ کند. یا کلام به تحقیر می کشد یا فحاشی. درست در این لحظه اعتبار آقای روحانی و یارانش، سقوط می کند.

شلمچه نیوز- محمود فروزبخش؛ تا این جای ماجرا رخداد غیر طبیعی و خاصی را شاهد نبودیم. فردی اعلام حضور می کند و مخالفینش دست به تخریب او می زنند. این کاملا عادی است و معمولا رخ می دهد. اما مسئله جالب اینجاست که نام محمود احمدی نژاد برای این قشر و طبقه چنان حالتی دارد که وقتی حتی الفاظ آن را به زبان می آورند، هنوز جمله تمام نشده است توهینی به زبانشان جاری می شود و از مرز نزاکت عبور می کنند. این واقعا جالب است که سخن گفتن در مورد احمدی نژاد همان سخنی است که گوینده اش را از حیا دور می کند و گوینده در آن لحظه به خود این اجازه را می دهد که هر کلام ناشایستی را به زبان بیاورد.

آری! اینجا،‌دقیقا اینجا همان جایی است که آن ماسک و آن صورتک از چهره ایشان می افتد و مردم قیافه روتوش نشده و واقعی این طبقه را می بینند و ماهیت واقعی آنان برای همه آشکار میشود . ماهیتی که تا به امروز پشت خروارها حرف و حدیث رسانه های بزک گرده پنهان شده بود. آری نام احمدی نژاد رسوا کننده است. ریشه این چنین رفتارهای پراغراقی با احمدی نژاد، بغض و کینه است یا کم ظرفیتی آدم ها؟ هر چه باشد برای ذائقه ایرانی ناپسند است. ایرانی ها هر مشکلی هم با کسی داشته باشند، سعی می کنند آن را با اارت بگویند و اگر وارد صراحت شدند، خارج شدن از حریم ادب را از کسی نمی پذیرند و این گونه کلمات و بی حیایی ها و پرده دری ها معمولا در فرهنگ ما فقط به ضرر حود گوینده است.

خلاصه حرف محمود که به میان می آید، ‌طرف مقابل نمی تواند ادب و آداب را حفظ کند. یا کلام به تحقیر می کشد یا فحاشی. درست در این لحظه اعتبار آقای روحانی و یارانش، سقوط می کند. احمدی نژد اگر به انتخابات بیاید، جدا از هر اتفاقی در سال ۹۶، باعث می شود که عموم مردم چهره واقعی طرفداران اصلی خاتمی، هاشمی و روحانی را ببینند و از ظواهر امر عبور کرده با حقیقت ماجرا که همان تناقض درونی شبه روشنفکران است، رو به رو شوند.

بدین ترتیب حتی حضور نداشتن احمدی نژاد در خرداد ۹۶ نیز به صورت غیرمستقیم به رقیب روحانی کمک نماید.