- شلمچه نیوز - http://www.shalamchenews.com -

پرداخت پرکیس پزشکان در نخستین مجال

 پرداخت پرکیس پزشکان در نخستین فرصتبه گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان [1]، ، ایمان قاسم زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نشست با پزشکان متخصص بیمارستان های جیرفت اظهار کرد: ما زیاد راغب هستیم که به طور مداوم با همکاران متخصص و علاوه بر این سایر پزشکان دیدار و جلسه داشته باشیم، تا از نظرات و سفارش آنان استفاده نماییم.

وی با اظهار اینکه زحمات پزشکان آنطور که لازم است دیده نمی توان اما به طور مستمر خواسته ایم، بیشترین توجه و احترام به پزشکان متخصص و سایر همکاران پزشک را داشته باشیم، اضافه کرد: با توجه به اینکه در جنوب کرمان پرداختی پزشکان خوب هست استقبال آنان از حضور در حوزه دانشگاه را می بینیم.

وی اظهار کرد: مشکلات و کمبودها در حوزه دانشگاه وجود دارد که برای برطرف آنان کوشش می نماییم و کوشش و پشتکار پزشکان در این زمینه قابل تقدیر هست و به عنوان ریاست دانشگاه خواستار مشارکت بیشتر از پیش پزشکان هستم تا در تحقق اغراض طرح دگرگونی تندرستی گام برداریم.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اظهار اینکه تأکید ما بر این هست که هر ماه در نخستین مجال محتمل پرکیس پزشکان پرداخت گردد و پیگیر هستیم این وضع هر سال خوب تر گردد، اظهار کرد: اتاق فکری برای دانشگاه متشکل هست که عده ای از همکاران پزشک عضو می باشند از مشارکت همه پزشکان منطقه در تحقق اغراض این اتاق فکر استقبال می نماییم.