تاریخ ارسال : ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت : ۰۰:۲۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

پیشنویس موافقتنامه های ملی استانی شامل ۸ طرح و ۱۳ پروژه در دست اقدام

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفاشهری مازندران با بیان اینکه پیش نویس موافقت نامه های طرحهای ملی استانی توسط کارشناسان این معاونت در حال انجام است، گفت: در این پیش نویس ۸ طرح و ۱۳ پروژه با اعتبار   ۵۰۶۵۰۰ میلیونریال پیش بینی شده است.

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، بهزاد برارزاده با اشاره به  اینکه این اقدام از سوی دفتربرنامهریزی،کنترلوارزیابیطرحها انجام می شود، افزود: این دفتردرسال ۹۵ تاکنون باتوجه به ابلاغیه ها، پیشنویس موافقتنامه ملی راکه شامل یک طرح و ۵ پروژه میباشد بااعتبار ۱۳۰۰۰۰ میلیون ریال تهیه نموده است.

nm

وی، با بیان اینکه اعتبارسال ۹۵ برای اتماموبهرهبرداریمدولدوم تصفیهخانه ساریاز ۶۹ میلیاردریالدرسالگذشتهبه ۲۱۰ میلیاردریا لدرسالجاری افزایش یافته است، تصریح کرد:درسال ۹۴،ازمجموع ۸۸۳٫۷۳۶ میلیاردریال اعتبارمبلغ ۷۷٫۱۵۰ میلیاردریالازسویخزانهپرداختشدهاستکه درواقعمیزانتخصیص ۳۹ درصداعتبارومیزانپرداختخزانه۱۷٫۲ درصداعتباربودهاست.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفاشهری مازندران،پیگیریامورمربوطبهپروژههایقابلواگذاریبهبخشغیردولتیبراساسالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتبرایایجادمدولدومتصفیهخانههایفاضلابشهرهاینوشهروچالوس،بابلوبابلسر-پیگیریامورمربوطبهپروژههایملیاقتصادمقاومتی (مدولدومتصفیهخانهساری) و تنظیموبروزنمودناطلاعاتپروژههایملی،ملیواستانیمندرجدرپیوستقانوندرسیستمتحلیلاطلاعاتپروژهها را از دیگر فعالیتهای دفتر برنامهریزی،کنترلوارزیابیطرحها عنوان کرد.

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=21264

برچسب ها:
, , ,

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.