به گزارش شلمچه نیوز، حضرت باقر علیه السلام می فرمایند؛در کتاب على علیه السلام است که :

سه خصلت استکه هـر کـه دارا بـاشد نمیرد تا وبال آن را ببیند:

ستم ، و قطع رحم ، قسم دروغ که بدان با خـدا بـه جـنـگ رود، و هـر آیـنـه آن طـاعـتـی که ثواب و اجرش زودتر برسد صله رحم است ،

و بـه راسـتـى (چه بسا) مردمی که از حق روگردانند و با هم پیوند کنند (و صله رحم کنند) پس امـوالشـان زیـاد شود و ثروتمند گردند. و به درستی که قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را ویـران و خـالى از اهـل و خـانـمـان کـنـد، و خـویـشاوندى را از جا بر کند، و از جاى برکندن خویشى مایه قطع نسل گردد.

منبع: اصول کافی،ج۴،ص۴۷،ح۴٫